Jump to content

kautentyczna kabała


necach

Recommended Posts

Słowniczk pojęć kabalistycznych

 

 

 

Słownik

 

125 poziomów przyjmowania - od Stwórcy do naszego świata jest 5 stopni ukrycia, które nazywane są światami. Świat "olam", od słowa "olama" - ukrycie. Każdy ze stopni ma swoje podstopnie, które nazywane są parcuf (parcufim - l.m.), a każdy z podstopni ma swoje podstopnie, które nazywane są sfirot (sfira - l.p.). Czyli wszystkich, od nas do Stwórcy: 5x5x5=125 stopni - sfirot.

 

1 Stadium (bhina alef) - pierwsze, całkowicie napełnione światłem - kli, mianowicie zniewolone nasłodzeniem i dlatego nie jest rozróżniane.

 

2 Stadium (bhina bet) - drugie Stadium przejawienia Stwórcy, życzenie oddawać, początek samodzielnej reakcji kli na światło.

 

3 Stadium (bhina gimel) - jest to pierwsze działanie kli, postanowienie otrzymać odrobinę światła na skutek uświadomienia w Stadium bet, że Stwórca życzy sobie, żeby ono otrzymywało światło i nasłodziło się nim.

 

4 Stadium (bhina dalet - Malchut) - samodzielne, ukończone, nieskończone, nieograniczone życzenie nasłodzić się samym Stwórcą, Jego stanem, Jego statusem, na skutek odczucia natury Stwórcy (w 3 Stadium).

 

5 światów - różnorodne, cząstkowe odczucia Stwórcy nazywane światami. Stopniowe ich poznanie - Asia, Jecira, Bria, Acilut, Adam Kadmon.

 

6.000 lat - czas (kolejność czynów) naprawy otrzymujących kelim (pojemników, życzeń) w imię oddawania. Jest to wzniesienie w trzech światach: Asia, Jecira i Bria - każdemu światu odpowiada 2.000 lat.

 

600.000 części (dusz) - jest to jakościowe pojęcie wzajemnego włączenie oddzielnych dusz (sfirot), w ogólne doskonałe kli (pojemnik).

 

A'B - parcuf Hochma (świata Adam Kadmon), który wynikł na skutek ziwug de-akaa na reszimo światła - dalet (4), reszimo pojemnika - gimel (3). Ten parcuf pracuje z tymi życzeniami, z którymi poprzedni parcuf (Galgalta) nie mógł pracować.

 

Aba (ojciec) אבא - parcuf Hochma.

 

Aba we-Ima או"א świata Acilut - (ojciec i matka) parcuf Hochma i Bina świata Acilut.

 

Awijut - siła, głębokość życzenia (od 0 do 4), które przyciąga światło.

 

Awijut 2 i 4 - Awijut 2 (bet) - życzenie oddawać dla Stwórcy (upodobnić się do Niego). Awijut 4 (dalet) - życzenie być takim jak Stwórca, życzenie zająć Jego miejsce, a nie nasłodzić się światłem wychodzącym z Niego.

 

Adam (człowiek) אדם - oznacza "podobny do Stwórcy" (edome le Elion), "upodabniający się do Stwórcy", samodzielnie budujący siebie, żeby stać się podobnym do Niego. Patrz: "Adam Riszon".

 

Adam Kadmon (A'K) אדם קדמון ("Adam" - człowiek, "Kadmon" - pierwszy) - jest to praobraz, pra-człowiek, świat, który zaistniał przed człowiekiem. Zamysł, na skutek którego człowiek będzie mógł całkowicie upodobnić się do Stwórcy. Adam Kadmon - pierwszy świat, który wynikł po Cimcum Alef. Ten świat otrzymuje światło ze świata Nieskończoności i rozprzestrzenia się aż do naszego świata.

 

Adam Riszon אדם הראשון (pierwszy człowiek) - stworzona poprzez Stwórcę jedyna Dusza, która składa się z części (indywidualnych dusz).

 

Adam Riszon mecumcam (pod skróceniem) - Adam Riszon (system dusz), w którym egoistyczne pojemniki (niezdolne zrozumieć cel Stworzenia i istotę Stwórcy), znajdują się pod skróceniem (nie są wykorzystywane).

 

Ari - Icchak Luria Aszkenazi (1543 - 1572). Założyciel metodyki poznania Wyższego świata, dostosowanej do większości ludzi. Główna praca - to księga "Drzewo życia".

 

Arich Anpin (A'A) אריך אנפין - korzeń wszystkich stworzeń, jest korzeniem, czyli Keterem w działaniu dla całego świata Acilut. W Arich Anpinie znajduje się całe sterowanie Stwórcy, "centrum mózgowe" całego stworzenia. Arich Anpin - jest to wyższy poziom, w którym wszystko ma swój początek.

 

Asia עשיה - całkowicie egoistyczny świat, najbardziej oddalony od Stwórcy, bez jakiegokolwiek duchowego poruszania się.

 

AHa'P אח"פ - (ozen, hotem, pe) sfirot dolnej części Biny, Zeir Anpin i Malchut, w których znajduje się życzenie otrzymywać. Kelim otrzymywania.

 

AHa'P de-Alija - oznacza, że z AHa'Pu, czyli z pojemników otrzymywania, można korzystać tylko i wyłącznie wówczas, kiedy zwraca się do nich, jako do pojemników oddawania, "wznosząc" (alija) je na parsą (granicą oddających i otrzymujących pojemników). Oznacza to, że naprawa egoistycznych życzeń, jest możliwa wyłącznie w połączeniu z wyższym od siebie.

 

Acilut אצילות - system sterowania. Kierując strumieniem schodzącego światła, świat Acilut wywiera wpływ na nasz świat.

 

Acmuto עצמותו - otaczające światło świata Nieskończoności (Istota Stwórcy), to, co wychodzi za granice naszych odczuć i dlatego jest nieosiągalne.

 

Baal ha-Sulam (1885 - 1954) (Jehuda Aszlag) - założyciel współczesnej nauki Kabbala. Główna praca - "Nauka Dziesięciu Sfirot". Imię "Baal ha-Sulam" otrzymał po ukazaniu się napisanych prze niego komentarzy do ksiąg Ari i "Zohar"(heb: Sulam- drabina).

 

Bina בינה - stan, kiedy dusza nie życzy otrzymywać dla siebie.

 

Bina בינה (drugie Stadium) - Stadium, kiedy pojemnik, chcąc być podobnym do światła, oddawać, odmawia, aby je otrzymać.

 

Bitusz Pnimi u-makif - jednoczesny ucisk or Pnimi (wewnętrzne światło) i or Makif (otaczające światło) na tabur, na skutek czego parcuf odczuwa, że nie jest w stanie utrzymać się od nasłodzenia światłem. Światłem, które jeszcze jest na zewnątrz, uciska na niego, zmuszając do przyjęcia go.

 

Bo'N (Elion) ב"ן - ostatni parcuf świata Adam Kadmon, który wynikł na skutek reszimot 1/0, pozostałych od M'A Elion.

 

Wa'K - niezbędna dla istnienia ilość światła, światło Hasadim, mały stan. Całe dodatkowe światło, ponad to, niezbędne dla istnienia, nazywa się Ga'R, światło Hochma.

 

Cel stworzenia - maksymalnie nasłodzić stworzenie.

 

Cimcum (skrócenie) צמצום - odmowa przyjmowania światła z powodu altruistycznych przekonań.

 

Cimcum Alef (C'A) (Pierwsze Skrócenie) צמצום א' - pozbawienie się światła poprzez Malchut, w celu upodobnienia się do Stwórcy.

 

Cimcum Bet (C'B) (Drugie Skrócenie) צמצום ב' - skrócenie z otrzymujących pojemników, kelim de-kabbala.

 

Człowiek (heb: Adam) - chodzi tu duszę, "Adam Riszon" (pierwszy człowiek) - stworzona poprzez Stwórcę jedyna dusza, która zawiera w sobie dusze indywidualne (podobnie do hologramu).

 

de - cząsteczka, która wskazuje na należność do czegoś, Pe (usta) de-Rosz (głowa), oznacza usta głowy.

 

Dziewięć pierwszych sfirot (tet riszonot) ט' ראשונות - właściwości Stwórcy w stosunku do stworzenia, wewnętrzne kli parcufa służące dla wewnętrznego światła (or Pnimi), czyli są to właściwości Stwórcy, założone w stworzeniu.

 

Dziesięć sfirot mekoriot - dziesięć sfirot świata Acilut, tak zwane "rzeczywiste" dziesięć sfirot, które poznawane poprzez stworzenie, tylko w tych połączeniach i wynikach, które emanowane są w światach BE'A.

 

Drzewo poznania dobra i zła עה"ד - Drzewo poznania dobra i zła, są to sfirot Zeir Anpin (naprawione życzenia) i kropka Malchut (egoistyczne nienaprawione życzenia). Wyłącznie wówczas można jeść plony z drzewa i otrzymywać poznanie, kiedy życzenia Malchut zostaną naprawione.

 

Duchowa altruistyczna powłoka (powłoka duszy) - stworzona z naprawionych części duszy, która przeciwstawia się wszystkim zewnętrznym przeszkodom, skierowanym przeciwko celowi stworzenia.

 

Duchowe poznanie - jasne odczucie Źródła Pierwszej przyczyny duchowej natury, Jego zamysłu, planów, na miarę tego poziomu, na którym znajdujemy się.

 

Dusza נשמה - wszystkie dusze (600.000) są częścią jednej duszy (Adam Riszon), lecz każda z nich rozwija się stopniowo, w swoim właściwym tempie.

 

Egoistyczna powłoka duszy - siły działające przeciwko zbliżeniu się ze Stwórcą, w umyśle i w sercu.

 

Ejn Sof (Nieskończoność) אין סוף - stan, w którym Malchut (życzenie nasłodzić się) nie ogranicza rozprzestrzenienia światła.

 

Ejhal (dom, pałac) - pustkowie (życzenie), które na miarę naprawy egoistycznych właściwości duszy na altruistyczne, stopniowo wypełnia się Wyższym światłem.

 

Ejhal (dom, pałac) - sfira Malchut, która oddzieliła się od wewnętrznych kelim i stała się kli dla otaczającego światła.

 

Ekran (masach) מסך - jest to "siła skrócenia", która budzi się w stworzeniu w odniesieniu do Wyższego światła (nasłodzenia), w celem przerwania drogi zejścia światła w Stadium dalet (życzenie samo-nasłodzić się). Odbite światło (or Hozer), zamiar oddawania.

 

Gadlut (duży stan) גדלות - stan parcufa, który posiada ekran - siłę przeciwdziałającą swojej egoistycznej naturze, nie tylko nie otrzymywać dla siebie, ale również otrzymywać dla oddawania. W takim wypadku parcuf napełnia wszystkie swoje życzenia, wszystkie 10 sfirot światłem Hasadim i Hochma.

 

Galgalta גלגלתא - pierwszy parcuf, pierwszego świata Adam Kadmon, który wynikł na skutek Cimcum Alef (pierwsze skrócenie) na reszimot dalet de-awijut i dalet de-itlabszut. Parcuf Galgalta w stosunku do świata Nieskończoności, gdzie światłem wypełnione jest całe stworzenie, jest tylko cieniutkim promieniem światła.

 

Galgalta we-Ejnajm גלגלתא ועיניים - Keter, Hochma i górna część Biny (Ga'R de-Bina) - razem nazywane "Galgalta we-Ejnajm" (G'E) lub oddające altruistyczne pojemniki (kelim).

 

Ga'R ג"ר "gimel reszimot" - trzy pierwsze sfiry: Keter, Hochma, Bina.

 

Gwura (sfira) גבורה - właściwość myśli. Siła pokonująca egoizm. Włączenie właściwości Hochma w Zeir Anpin.

 

Gmar Tikun (Końcowe Naprawienie) גמר תיקון - końcowy stan całego stworzenia - kiedy najniższy punkt stworzenia sięga tego samego stanu, co i najwyższy.

 

Grzech Drzewa Poznania (Ec Daat) - wykorzystanie pojemników (kelim) otrzymywania (które znajdują się poniżej tabura), bez wystarczającego zamiaru dla Stwórcy (wbrew zakazowi ich wykorzystania).

 

Grzech, upadek Adama - rozbicie pojemników (szwirat kelim), na skutek którego zostały wymieszane altruistyczne (oddające) i egoistyczne (otrzymujące) pojemniki życzeń.

 

Guf (ciało) גוף - skutek przyjętego postanowienia (w Rosz - głowie) w działaniu. Składa się z "Toch" (wewnętrzna część, ciało) i "Sof" (koniec), to znaczy z części, która otrzymuje światło, i części, w której stworzenie robi ograniczenie, koniec na otrzymywanie światła.

 

HaBa'D חב"ד (Hochma-Bina-Daat) - wielki stan (gadlut), poziom mochin (rozum). Głowa (Rosz) parcufa.

 

HaGa'T חג"ת (Hesed-Gwura-Tiferet) - sfirot Guf (ciała), odpowiadające sfirot Rosz (głowy: Hesed - podobny do Keter, Gwura do Hochmy, Tiferet do Biny. Nazywane Galgalta we-Ejnajm (G'E) ciała.

 

Haze חזה (klatka piersiowa) - granica pomiędzy: Keter, Hochma i połowa Biny (Ga'R de-Bina) z jednej strony i druga połowa Biny, Z'A i Malchut - z drugiej strony.

 

Haja חיה - dosłownie "światło życia", światło sfiry Hochma.

 

Hesed (sfira) חסד - życzenie upodobnić się do Stwórcy w Zeir Anpinie, jego Keter.

 

Hod הוד - sfira Hod jest przyłączeniem właściwości Malchut w Zeir Anpinie.

 

Hotem (nos) חוטם - Malchut, która wzniosła się w bhine gimel Rosz. Zeir Anpin w Rosz parcufa.

 

Hochma חכמה - wychodzące od Stwórcy światło, czyli światło, które zawiera wszystko, co życzy dać nam Stwórca, jest określone jako istota i życie stworzenia.

 

Hochma, Bina, Zeir Anpin, Malchut - etapy budowy duchowego parcufa, życzenia; cztery Stadia rozprzestrzenienia światła.

 

Ima (matka) אמא - parcuf Bina.

 

Istota (Acmuto) - otaczające światło świata Nieskończoności, czyli to, co wychodzi poza granice naszych odczuć i dlatego jest nieosiągalne.

 

Jesod יסוד - suma wszystkich poprzednich sfirot Zeir Anpina, to, co wychodzi z Jesod, Malchut otrzymuje jako wynik.

 

Jechida יחידה - światło zanurzone w sfirę Keter. Największe światło w całym Stworzeniu.

 

Jecira יצירה - świat, zmienny stan człowieka, zależny od ukrycia i objawienia Wyższego Stworzenia. Człowiek odczuwa, że Stwórca kieruje i Dobrem (wynagrodzeniem), i Złem (karą).

 

Kabbalista מקובל - naukowiec, posiadający duchowy organ odczucia - ekran, który pozwala badać Duchowy świat, oddziaływanie Stwórcy na niego.

 

Katnut (mały) קטנות - stan parcufa, w którym nie ma głowy (Rosz), to znaczy jest w nim sfirot od Hesed do Malchut, a w wielkim parcufie (do którego mały jest dołączony) jest jeszcze Keter, Hochma, Bina, czyli Rosz, lub wielki stan (gadlut).

 

Kelim כלים - życzenia, pojemniki instrumenty, litery - zawierają informacje o zniknięciu świateł, doświadczeń, przeżyć.

 

 

Keter כתר - jest to pierwsza sfira z 10. Jest to jakby przedstawiciel Stwórcy, mając jego właściwości, praktycznie nie jest poznawany przez nas.

 

Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, Malchut - pięć części życzenia, w których stworzenie odczuwa Stwórcę.

 

Kli (pojemnik) כלי - samodzielne życzenie otrzymywać zadowolenie od światła, znajdującego się w nim.

 

Klipot קליפה - życzenie nasłodzić się wyłącznie dla siebie, wbrew zakazowi Cimcum Alef (Pierwszemu Skróceniu).

 

Koniec Naprawienia (Gmar Tikun) גמר תיקון - końcowy stan Całego Stworzenia, kiedy to najniższy punkt stworzenia, osiąga to samo, co i najwyższy.

 

Lewusz (odzienie) - moje przyjmowanie (poprzez moje egoistyczne właściwości) objawienia Stwórcy w stosunku do mnie. Jego przejawienie w stosunku do mnie nazywa się "mój świat".

 

Lewusz (obłóczenie) - bhina Z'A, która uwolniła się od wewnętrznego światła i zamieniła się w kli dla otaczającego światła. Oprócz tego, każdy niższy parcuf nazywa się obłóczeniem - "lewusz", w stosunku do wyższego parcufa.

 

M'A (elion) מ"ה - parcuf, który wszedł poziom z reszimot bet/alef (po osłabieniu ekranu parcufa Sa'G). Ten parcuf nie ma z nami, czyli do rzeczywistym stworzeniem, żadnego powiązania.

 

Ma'D ("maim dhurim" - męskie wody) - odpowiedź z góry na Ma'N, wzniesiony poprzez niższy parcuf (prośba otrzymać siły dla ziwug de-akaa, otrzymywać dla Stwórcy), siła dająca kli możliwość stworzyć ekran, przeciwdziałać swojej egoistycznej naturze. Ta siła przychodzi w postaci światła, odczucie wielkości Stwórcy i nazywa się światło A'B-Sa'G.

 

Ma'N ("mej nukwin" - wody Nukwy, żeńskie wody) מ"ן - prośba niższego parcufa do Wyższego, o możliwość otrzymania światła Hochma. Prawdziwe, głębokie życzenie przejść przez proces naprawy i wzniesienia.

 

Mador klipot (miejsce nieczystych życzeń) מדור הקליפות - cześć światów BE'A od haze świata Jecira w dół do "sijum" (końca) nazywa się "miejsce nieczystości" (mador klipot) - są to AHa'P-y światów BE'A. Do nich należą 4 sfiry świata Jecira i 10 sfirot świata Asia. Jest to całkowicie puste (od świętości) miejsce.

 

Malchut מלכות - ukończone, samodzielne stworzenie, które samo chce otrzymywać i odczuwać siebie otrzymującym. Ostatnie Stadium.

 

Masach (ekran) מסך - jest to "siła skrócenia", która budzi się w stworzeniu w stosunku do Wyższego światła (nasłodzenia), w celu przeszkodzenia jego opuszczenia w Stadium dalet - Malchut (życzenie samonasłodzić się).

 

Materialna powłoka duszy - jest to odczucie na najniższym poziomie życzeń, przyjmowane jako materia tego świata.

 

Machsom מחסום - bariera pomiędzy duchowym i materialnym światem, niemożliwa do przeniknięcia.

 

Macaw kawua - (stan stały) początkowy stan mały (katnut), stan w uśpieniu, poniżej którego nic nie może być.

 

Miejsce światów - ucząc się kabały, należy wiedzieć, że w duchowym nie ma miejsca, czasu i przestrzeni, tak jak to wygląda w naszym zwykłym rozumowaniu. Pojęcie miejsca wynikło po Cimcum Bet (Drugim Skróceniu). Nekudot de-Sa'G pod parsą po C'B pozostaje pusty i tworzy miejsce dla światów: Acilut, Bria, Jecira i Asia.

 

Naprawienie תיקון - zmiana zamiaru: nie samonasłodzić się, a nasłodzić się tak, jak tego sobie życzy Stwórca, czyli otrzymywać ze względu na Niego.

 

NaRa'N נר"ן - światła: Nefesz, Ruach, Neszama. Neszama - jest największym światłem, które stworzenie może objawić do Końca Naprawiania, dlatego cały pojemnik nazwany jest "Neszama", czyli "dusza".

 

NaRaNHa'J נרנח"י - pięć świateł (Nefesz, Ruach, Neszama, Haja, Jechida), przyjmowane odpowiednio pięcioma częściami ekranu.

 

Nasz świat (Olam aZe) עולם הזה - jest to duchowa kategoria, duchowa właściwość całkowitego egoizmu, który nie jest w stanie nic w siebie otrzymać i odczuwa siebie absolutnie pustym. Najbardziej oddalony od Stwórcy punkt.

 

Nekudim נקודים - szczególny parcuf (świat), (w Sa'G de-AK) wszedł na reszimo 2/1 i doszedł do wniosku, by wykorzystywać tylko oddające życzenia. Jest to pierwszy świat, który jest zbudowany zgodnie z zasadą Drugiego Skrócenia (C'B).

 

Nekudot (punkt, kropka) נקודות - światło, wychodzące z parcufa.

 

Nekudot de-Sa'G נקודות דס"ג - pośredni parcuf, który posiada bet de-awijut i bet de-itlabszut (czysta Bina), wynikł na skutek wzniesienia ekranu i wypróżnienia światła w Sa'G.

 

Nefesz נפש - światło, otrzymujące za pomocą ekranu, przy najmniejszym egoizmie (awijut de-szoresz), minimalne odczucie Stwórcy. Nazwa "Nefesz" wskazuje na brak jakiegokolwiek własnego ruchu w tym rodzaju światła.

 

NeH'I נה"י de-Galgalta - sfirot: Necach, Hod, Jesod parcufa Galgalta.

 

Necach נצח - właściwość Z'A w Z'A, oddająca część w Zeir Anpinie.

 

Nieczysty system - system światów, wykorzystujący wszystkie właściwości oddawania Stwórcy w kierunku własnego samozadowolenia.

 

Neszama נשמה - dusza, światło zanurzone w kli Bina.

 

Neszama le-Neszama - światło Haja, które zdolne jest zanurzać się w stworzenie do Końca Naprawiania. Do nas nie dochodzi Światło Haja całkowicie, ponieważ do Końca Naprawienia wykorzystujemy wyłącznie AHa'P de-alija (pojemniki otrzymywania zawarte w pojemnikach oddawania), a ta jego część, która świeci dla człowieka, i do której on sięga swoim kli, zanurza się w pojemnik Neszama i światło Neszama. Żeby wyróżnić, że to nie jest całkowite światło, mówi się: Neszama le-Neszama.

 

Nukwa נוקבא - sfira lub parcuf Malchut świata Acilut. Pochodzi od słowa "nekew" - otwór dla przejścia światła. Malchut świata Acilut, jest sumą wszystkich stworzeń, wszystkich ludzkich dusz.

 

Naświetlenie ekranu - wyrzucenie światła na skutek ciśnienia wewnętrznego i otaczającego światła. Zmniejszenie siły sprzeciwu w stosunku do życzenia nasłodzić się.

 

Ozen אוזן - Malchut, która wzniosła się w bhinę bet Rosz nazywa się "ozen" (ucho). Bina w Rosz parcufa.

 

Otaczające światło - jest to światło, które służy do wejścia na kolejny poziom. Jest to świecenie gwarantowane, czyli nie pozostawia żadnej możliwości pozbyć się go. Lecz dopóki poziom nie stanie się całkowicie przydatny dla otrzymywania światła, światło w całości tam nie wchodzi.

 

Olam aZe (nasz świat) עולם הזה - jest to duchowa kategoria, duchowa właściwość całkowitego egoizmu, który nie jest w stanie nic w siebie otrzymać i odczuwa siebie całkowicie pustym. Najwięcej oddalony punkt od Stwórcy.

 

Olam Ejn Sof (świat Nieskończoności) אין סוף - stan, w którym Malchut (życzenie nasłodzić się) nie ogranicza rozprzestrzenienia światła (nasłodzenia), czyli wszystkie życzenia w całości wypełnione są bez ograniczeń.

 

Or Keter - światło najwyższego poziomu or Jechida יחידה .

 

Or Pnimi (wewnętrzne światło) או"פ - światło, które wchodzi wewnątrz naprawionego ciała (życzenia otrzymać), światło, które wypełnia duszę.

 

Or Hasadim אור חסדים - jest to światło miłosierdzia, które stworzenie chce zwrócić do Stwórcy. Jest ogromnym nasłodzeniem z powodu podobieństwa do Stwórcy, z tego powodu, że ty znajdujesz się razem z Nim, że w tobie jest zawarta ta sama informacja, co w Nim, ty znasz Jego myśli, odczucia i poznajesz to, co jest w Nim. Jest to ten sam poziom.

 

Or Hozer (światło odbite) או"ח - "Or" - nasłodzenie "Hozer" - powrotne, czyli odbite światło, jest to życzenie dać zadowolenie Stwórcy w tej samej mierze, w jakiej On daje mnie.

 

Or Hochma אור חכמה - całe wychodzące ze Stwórcy światło, czyli światło, które posiada wszystko, światło mądrości. Określane jest jak istota i życie stworzenia.

 

Parsa פרסא - rodzaj masacha (ekranu), który nie pozwala światłu przejść tą granicę. Granicę, która dzieli parcuf na G'E (sfirot Keter i Hochma - oddające kelim) i AHa'P (Bina, Z'A i Malchut - otrzymujące kelim).

 

Parcuf פרצוף - dusza, duchowe ciało, które jest stworzone z "głowy", "tułowia" i "kończyn".

 

Parcuf - życzenia podzielone zgodnie z wielkością ekranu.

 

Parcuf Sa'G (parcuf Bina) ס"ג - parcuf świata Adam Kadmon z reszimot gimel (3) de-itlabszut i bet (2) de-awijut. Znaczy to, że Sa'G pracuje tylko na oddawanie (reszimo Bina), jednak Sa'G ma również itlabszut gimel - wspomnienie o poprzednim stanie (parcuf A'B, parcuf Hochma). Dlatego, wewnątrz parcufa Sa'G jest niewielka ilość światła Hochma.

 

Pierwsze skrócenie (Cimcum Alef - C'A) צ"א - postanowienie, aby nigdy więcej nie otrzymywać światła w swoje życzenie nasłodzić się. Pozbycie się światła z Malchut w celu upodobnienia się do Stwórcy.

 

Proste światło (or Jaszar) או"י - wyższe światło wychodzące z Nieskończoności i otrzymujące w parcuf, po skróceniu.

 

Pe (usta) פה - część, w której odbywa się wzajemne oddziaływanie wyższego światła z ekranem. Pe - Malchut de-Rosz.

 

Pięć parcufim świata Adam Kadmon - Galgalta, A'B, Sa'G, M'A, Bo'N.

 

Punkt w sercu נקודה שבלב - ziarenko przyszłej Duszy, umieszczone w sercu człowieka poprzez samego Stwórcę. Jest to część ekranu, który istniał do rozbicia pojemników, zdolny odczuwać otaczające światło.

 

Rozbicie pojemników (szwirat kelim) שביה"כ - zanik łączącego ekranu, pomiędzy różnymi właściwościami, życzeniami, zanik altruistycznego wzajemnego oddziaływania pomiędzy sobą.

 

Reszimo רשימו - wspomnienie, rejestracja poprzedniego stanu.

 

Reszimot 4/4, 4/3, 3/2, 2/1, 1/0 - każdy poprzedni stan pojemnika (kli), który posiada światło, pozostawia po sobie dwa rodzaje reszimot (rejestracja wspomnień) - reszimo ze światła, które było wewnątrz pojemnika i reszimo z ekranu (siła sprzeciwienia), który posiada w czasie teraźniejszym. Ta informacja jest niezbędna dla dokonania duchowego działania i jest zapisywana w postaci cyfr.

 

"4/4" - reszimo światła: dalet (4), reszimo ekranu: dalet (4);

 

"4/3" - reszimo światła: dalet (4), reszimo ekranu: gimel (3), itd.

 

Rosz (głowa) ראש - dokonująca decyzje część parcufa (duchowego obiektu), najbliższa swoimi właściwościami do swojego Stwórcy. Światło, przechodzące w kli i odbite od ekranu, tworzy Rosz.

 

Ruach (wiatr, duch) רוח - ruch, przemieszczanie. Działanie oddawania, w oparciu o naprawioną egoistyczną właściwość. Ruach - światło Hasadim. Światło, zanurzone w kli Zeir Anpin.

 

Światło אור - oddziaływanie Stwórcy, które jest odczuwane jako nasłodzenie, zadowolenie.

 

Światło Hochma אור חכמה - światło całkowicie wychodzące od Stwórcy. Światło, które zawiera w sobie wszystko to, co życzy dać nam Stwórca, określone jest jako istota i życie stworzenia.

 

Światło Nieskończoności - światło świata Nieskończoności; światło (nasłodzenie) wychodzące z istoty Stwórcy, przyjmowane przez nas jak Stwórca.

 

Światło Jechida יחידה - największe światło w stworzeniu; światło Keter.

 

Światło naprawiania - światło tworzące w nas życzenie oddawać. Otwiera się w nas, nie jako największe nasłodzenie, a jako "największa Istota".

 

Światło Nefesz נפש - światło Malchut, otrzymywane za pomocą ekranu na najmniejszym egoizmie (awijut 0). Ta nazwa wskazuje na brak, w tego rodzaju światła własnego ruchu.

 

Światło Neszama נשמה - światło Bina, służy dla oczyszczenia zwierzęcego poziomu w ciele człowieka.

 

Światło Haja חיה - dosłownie "światło życia", światło sfiry Hochma.

 

Światło NaRaNHa'J נרנח"י - pięć świateł (Nefesz, Ruach, Neszama, Haja, Jechida), przyjmowanych odpowiednio pięcioma stopniami ekranu.

 

Siódme tysiąclecie - stan, przy którym jest obecny ekran na absolutnie wszystkie życzenia. W siódmym tysiącleciu kończymy naprawienie AHa'P.

 

System dziesięciu sfirot - części ogólnego życzenia nasłodzić się światłem Stwórcy, podzielone zgodnie z obrazem przyszłego człowieka. Rozbicie całkowitego życzenia na oddzielne sfirot, niezbędne dlatego, żeby można było przenieść te życzenia w człowieka, w jego egoizm i doprowadzić egoizm skrajnie oddalonego stanu "tego świata" w "świat Nieskończoności".

 

Sijum סיום - dolna granica Sof (końcowej części).

 

Świecenie Szhiny שכינה - jest to wszystko-przenikające, oddychające wokół ciebie i wewnątrz ciebie pole, które jest gotowe objawić się w tobie, dla ciebie, żebyś odczuł go, jak dyktujące wszystkiemu określone prawa, założona w nim jest cała myśl Stwórcy.

 

Skrócenie (Cimcum) צמצום - odmowa przyjmowania światła z altruistycznych wniosków. Panujący nad swoimi życzeniami, nie otrzymuje, chociaż bardzo sobie tego życzy.

 

Sof סוף - część stworzenia, pozostająca pustą, w której stworzenie czyni ograniczenie na otrzymywanie światła, z powodu braku odpowiedniego ekranu.

 

Stadium 4 - ostatnie, czwarte Stadium rozwoju pojemnika, w którym objawia się nowe życzenie nie tylko wypełnić się światłem od Stwórcy, lecz nasłodzić się Nim samym, Jego stanem, na skutek odczucia natury Stwórcy.

 

Sfirot ספירות - różne właściwości, które przybiera Stwórca w stosunku do stworzeń, żeby poprzez nie tworzyć i sterować stworzeniami. Sam Stwórca nie posiada żadnych właściwości. W stosunku do stworzeń On objawia wyłącznie jedną właściwość: "Dobry czyniący dobro". Ta właściwość następnie obłacza się w dziesięć indywidualnych właściwości, które nazywane są sfirot.

 

Stworzenie בריאה - pojemnik, dusza, życzenie nasłodzić się.

 

Szoresz (Stadim 0, korzeń) שורש - wychodzące ze Stwórcy światło (nasłodzenie), początek Tworzenia.

 

Świat Adam Kadmon (A'K) ("Adam" - człowiek, "Kadmon" - pierwotny) א"ק - jest to praobraz człowieka. Świat, który był stworzony przed człowiekiem. Zamysł, na skutek którego człowiek będzie mógł całkowicie upodobnić się do Stwórcy. A'K - pierwszy świat, który wynikł po C'A, otrzymuje światło z świata Nieskończoności i rozprzestrzenia się aż do naszego świata.

 

Świat Asia עשיה - całkowicie egoistyczny świat, najbardziej oddalony od Stwórcy, bez żadnego duchowego poruszania.

 

Świat Acilut אצילות - system kierowania. Kieruje strumieniem schodzącego światła. Świat Acilut steruje naszym światem.

 

Świat Nieskończoności - stan, w którym Malchut (życzenie nasłodzić się) nie ogranicza rozprzestrzeniania Światła (nasłodzenia), czyli życzenia wypełniane całkowicie, bez ograniczeń.

 

Świat Nekudim נקודים - szczególny parcuf (świat), (w Sa'G de-AK) wszedł na reszimo 2/1 i doszedł wniosku, by wykorzystywać tylko oddające życzenia. Jest to pierwszy świat, który jest zbudowany zgodnie z zasadą Drugiego Skrócenia (C'B).

 

Świat, światy עולם - (heb. "olam" - l.m., "olamot" - od słowa "ukrycie").

 

Światy BE'A בי"ע - system światów Bria, Jecira, Asia, stworzony z oddających pojemników, które znajdują się wewnątrz otrzymujących pojemników (G'E w AHa'P), za pomocą której, dusze mogą stopniowo stworzyć ekran dla odwrócenia swojej egoistycznej natury w altruistyczną.

 

Tabur (pępek) טבור - linia ograniczająca otrzymanie światła w Guf (ciało), czyni podział pomiędzy "Tof" i "Sof".

 

Tet Riszonot (dziewięć pierwszych sfirot) ט"ר - właściwości Stwórcy w stosunku do stworzenia, wewnętrzne kli parcufa, przeznaczone dla wewnętrznego światła (or pnimi), czyli są to właściwości Stwórcy, zanurzone w stworzenie.

 

Tiferet (sfira) ת"ת - właściwość Biny w Zeir Anpin, zawiera trzy części: górne 2/3 Tiferet - to Ga'R de-Bina, której nic nie jest potrzebne, dolna - trzecia część Tiferet, nazywa się Za'T de-Bina, otrzymuje światło z góry i przekazuje dolnym na ich prośbę.

 

Toch (wewnętrzna część, tułów) תוך - część ciała (Guf) wypełniana prostym światłem (or Jaszar), który obłacza się w or Hozer (odbite światło). Innymi słowy, jest to część stworzenia, która otrzymuje światło.

 

Uderzeniowe oddziaływanie światła הכאה - uderzenie (akaa) proces wzajemnego oddziaływania światła z ekranem, uderzenie przeciwnych sobie celów.

 

Uderzeniowe połączenie (przeciwnych sobie właściwości) - połączenie egoistycznych i altruistycznych życzeń za pomocą uderzenia (wybuchu), na skutek czego, altruistyczne, czyste kli-życzenia, trafiły wewnątrz egoistycznych, nieczystych i stworzyły możliwość wolnej woli, i samonaprawienia w człowieku.

 

Ukrycie - oznacza niedostępność do organów zmysłów, na skutek różności właściwości. Jest ukrycie całkowite, czyli brak odczucia, że Stwórca wszystkim steruje, lub cząstkowe ukrycie, czyli brak odczucia Stwórcy jako dobrego.

 

Uświadomienie zła - uświadomienie, do jakiego stopnia moje właściwości są przeciwne do właściwości Stwórcy.

 

Upadek חורבא - oddalenie od Stwórcy, kiedy kelim, życzenia człowieka, stały się bardziej materialnie.

 

Wysiłek מאמץ - (heb. "igija") wysiłek ponad ludzkie siły nad swoimi życzeniami, ukierunkowany na zmianę swojej natury (życzenia otrzymywać) na życzenie oddawać.

 

Wzniesienie - coraz większe połączenie ze Stwórcą w duchowych światach.

 

Wstyd (busza) - odczucie poniżenia egoizmu, jedynego stworzenia, w porównaniu do altruizmu, do Stwórcy. Ból, obrzydzenie własnego stanu. Egoizm i odczucie wstydu - są to dwa objawienia jednej właściwości.

 

Wyższe światło אור עליון - odczucie obecności Stwórcy, specyficzny rodzaj promieniowania z góry, pozytywne, zewnętrzne, duchowe, energetyczne pole.

 

Właściwości sfirot - objawiły się dlatego, że wpływać na stworzenia możliwe jest wyłącznie wówczas, jeżeli Stwórca ukrywa swoją doskonałość. Ukrywa się od człowieka, a następnie stopniowo otwiera się.

 

Właściwość Hasadim - właściwość światła Hasadim (miłosierdzia), które nazywa się "woda", dzięki któremu człowiek jest w stanie opanować właściwość oddawania, altruizm.

 

Zamysł Stworzenia - stworzyć stworzenia, dlatego, żeby dostarczyć im maksymalne zadowolenie.

 

Za'T ז"ת - "zain tahtonot" - siedem dolnych sfirot: Hesed, Gwura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod, Malchut.

 

Zeir Anpin זעיר אנפין - Stadium, które wynikło na skutek postanowienia otrzymywać wyłącznie niezbędne dla życia Or Hochma (światło życia, światło mądrości), a resztę oddawać. Składa się z 6 sfirot Hesed, Gwura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod.

 

Ziwug de-akaa זיווג דהכאה - (uderzeniowe połączenie), uderzeniowe wzajemne oddziaływanie z ekranem, przy którym ekran hamuje rozprzestrzenienie światła w Stadium dalet (życzenie nasłodzić się), odpycha światło z powrotem do jego korzenia (Źródła). W tym zjawisku są 2 przeciwne działania: odpychanie światła z następującym wzajemnym oddziaływaniem z nim, które doprowadza do otrzymywania światła w kli. Dlatego, że światło, które zostało odrzucone od bhiny dalet, odmienia się w światło odbite, czyli w kli otwierające światło w parcufie.

 

Zo'N זו"ן - Zeir Anpin i Nukwa (Malchut), praobraz mężczyzny i kobiety w naszym świecie, duchowy początek - męski i żeński.

 

Życzenie רצון - odczucie braku "światła", określone jako cierpienie.

 

Życzenie otrzymywać רצון לקבל - materiał całego stworzenia, istota duszy, jedyne, co posiada człowiek, cała jego natura.

 

Zamiar כוונה - obliczenie, motywacja w odniesieniu do Światła (Stwórcy).

Link to comment
Share on other sites

Strony kabalistyczne

 

 

Instytut Studiów i Badań Kabały – największe na świecie źródło autentycznej Kabały (strona Bnei Baruch w języku polskim)

 

Kabalistyczne Centrum Edukacji – darmowe kursy kabały i interaktywne lekcje na żywo w języku polskim

 

Lekcje na YouTube przetłumaczone na język polski – wykłady rawa Michaela Laitmana na temat kabały

 

Mądrość Kabały – Kabalistyczne teksty źródłowe tłumaczone na język polski. Artykuły, książki, blogi, lekcje audiowizualne, muzyka, zdjęcia itp.

 

Kabbalah Media Archive – tysiące darmowych kabalistycznych materiałów wideo, audio i tekstowych (jęz. angielski, rosyjski i inne)

 

Kabbalah TV – strona internetowa Kabbalah TV. Materiały wideo (jęz. angielski, rosyjski, hiszpański i inne)

Link to comment
Share on other sites

Angielski:

Kabbalah and the Mining of Life – Michael Laitman’s Personal Blog

 

Rosyjski:

Каббала, наука и смысл жизни – блог Михаэля Лайтмана

 

Niemiecki:

Kabbala und der Sinn des Lebens: Michael Laitmans persönlicher Blog

 

Francuski:

La Kabbale et le sens de la vie – Le Blog personnel de Michaël Laitman

 

Bułgarski:

Кабала, наука и смисълът на живота – Личен блог на Михаел Лайтман

 

Chiński:

卡巴拉、科学和生命意义—迈克尔•莱特曼博客

 

Fiński:

Kabbala ja elämän tarkoitus – Michael Laitman henkilökohtainen blogi

 

Hebrajski:

קבלה, מדע ומשמעות החיים – הבלוג האישי של מיכאל לייטמן

 

Hiszpański:

Laitman.es – La Ciencia de La Cabalá y El Significado de La Vida

 

Holenderski:

Kabbalah & het Doel van het Leven – Michael Laitman’s Persoonlijke Blog

 

Litewski:

Kabalos mokslas ir gyvenimo prasmė. Michaelio Laitmano dienoraštis

 

Łotewski:

Mihaela Laitmana personīgais blogs; Kabala un dzīves jēga

 

Norweski:

Kabbala og meningen med livet: Michael Laitmans personlige blogg

 

Portugalski:

Cabalá e o Significado da Vida

 

Rumuński:

Kabalah, stiinta si sensul vietii – blog personal al lui Mihael Laitman

 

Szwedzki:

Kabbala och meningen med livet: Michael Laitmans personliga blogg

 

Turecki:

Kabala ve Hayatin Anlami: Michael Laitman Kișisel Blog Sayfasi

 

Węgierski:

Michael Laitman személyes blogja – Kabbala és az élet értelme

 

Włoski:

La Kabbalah, la scienza e il senso della vita

Link to comment
Share on other sites

Ci co by kiedyś chcieli w kabale się realizować to tylko z hebrajskich pism skutecznie mogli, ale to zniewalało.

Pismo hebrajskie miało w sobie potężny ładunek energii co podporządkowywała, zniewalała. Teraz ani to pismo, ani kabała nie ma w sobie energii , PUSTE to.

Link to comment
Share on other sites

Pytania i kontakt

Dr Michael Laitman otrzymuje pytania w wielu językach i niestety nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie bezpośrednio.

 

Stara się jednak wybierać pytania, które trafiają do najszerszego grona odbiorców. I jego odpowiedzi możesz znaleźć w kolejnych postach na blogu.

 

Studiując kabałę można mu zadawać pytania dotyczące materiałów i otrzymać odpowiedź na żywo, podczas codziennych lekcji kabały transmitowanych na Kabbalah TV

 

Lekcje odbywają się od 3:00 do 6:00 rano czasu izraelskiego (GMT+2) (od 2:00 do 5:00 czasu polskiego) od niedzieli do piątku.

 

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub sugestie dotyczące strony internetowej blogu czy któregoś z umieszczonych na nim artykułów możesz napisać do nas poprzez pocztę e-mail.

 

Możesz również w ten sposób nawiązać kontakt z polską grupą kabalistyczną Bnei Baruch odpowiedzialną za prowadzenie tej strony internetowej i tłumaczenie umieszczanych na niej artykułów.

 

Nasz adres e-mail:

 

[email protected]

Link to comment
Share on other sites

:)0 czym się interesujesz?

spokojnie sobie żyję, pszczoły od roku mam, gęsi, kury , można powiedzieć, ze harmonię w koło odtwarzam . Miałem znajomą co kabałą się interesowała , ale uległa jej czy dokładniej komuś co ja propagował, rodzinę rzuciła i zniknęła z nim.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...