Jump to content

Słowniczek numerologiczny


Recommended Posts

 • Administrator

W Słowniczku zamieszone są określenia i obliczenia pochodzące z różnych systemów, bez oceniania czy są one prawidłowe czy nie, ponieważ chodzi tu o umieszczenie w jednym miejscu wszelkich nazw z jakimi można zetknąć się na kursach, w literaturze czy w internecie.

Słowniczek ma charakter dynamiczny, a to znaczy, że - w miarę posiadanej wiedzy i czasu - będzie w nim dopisywane i wyjaśniane wszystko co tylko wyszperamy w tych źródłach.

Słowniczek jest podzielony na kilka części tematycznych, ponieważ poszczególne elementy analizy numerologicznej wynikają z różnych składników, a niektóre z nich są elementami dodatkowymi, które nie są konieczne do nakreślenia portretu numerologicznego i nie mają dużego znaczenia, ale mogą ten portret uzupełnić, wzbogacić.

Przy każdym haśle jest (lub będzie) podana króciutka definicja co oznacza / czemu służy dany element.

 

W tym temacie nie zamieszczamy pytań i próśb o wyliczenia i interpretacje - zależy nam na przejrzystości tego wątku, aby można było łatwo odszukać to co nas interesuje.

 

Jeśli czegoś tu jeszcze nie ma to proszę o dopisywanie się w specjalnie do tego przeznaczonym temacie "Poszukiwane & znalezione" tam też można zamieszczać ew. pytania dotyczące słowniczka, terminologii, definicji etc. etc.

 

W słowniczku używamy skrótów:

WP / WN - osoba, której portret omawiamy: Właściciel Portretu ew. Właściciel Numerogramu

PN - opis dotyczący Właściciela Portretu, czyli Portret Numerologiczny

Nazwa - Imiona i Nazwiska Właściciela Portretu.

 

Określenia dotyczące liczb związanych z analizą daty urodzenia:

 

Data urodzenia: (zsumowana) Droga Życia; Liczba Życia, Przeznaczenie;

Wyznacza główny program (wymagania) życia i określa jego okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne; jest to syntetyczny opis warunków środowiska w jakim przyjdzie WP działać i realizować swój rozwój.

Te wibracje komponują los, uruchamiając w czasie kolejne etapy doświadczeń.

DŻ. mówi, CO mamy robić w tym życiu, co mamy wyznaczone "do roboty", symbolizuje zadanie, które mamy wykonać przy pomocy środków danych przez imiona i nazwiska.

Droga Życia jest najważniejszym składnikiem analizy numerologicznej.

 

Rok urodzenia: Liczba nadświadomości; los

Miesiąc urodzenia: Liczba świadomości; charakter,

Dzień urodzenia: Liczba dnia urodzenia; L. podświadomości / L. duchowa; dusza;

 

Piramidka, choinka numerologiczna, diament życia: wykres graficzny, mający znaczenie głównie prognostyczne.

Określa również warunki jakim podlegamy i motywacje jakimi się kierujemy w ciągu kolejnych lat życia.

Podstawą obliczeń piramidki jest data urodzenia zredukowana do liczb prostych i zapisana w takiej określonej kolejności: Miesiąc - Dzień - Rok. Nazywa się tą podstawę cyklami życia.

 

Cykle życia: są to trzy podstawowe okresy czasowe, które określają temat kolejnych etapów w życiu.

Informują o inspiracjach i motywach działania, pokazują jakimi sposobami można realizować przeznaczenie, czyli temat główny - Drogę Życia.

Znajomość tematów cykli życia pozwala w pełni wykorzystać własne predyspozycje i możliwości działania w danym okresie życia.

Cykle życia zapisuje się w kolejności: miesiąc - dzień - rok urodzenia.

Zmieniają się co około 28 lat (tzn. z pierwszego na drugi i z drugiego na trzeci, a ostatni - trzeci - cykl trwa do śmierci)

 

Szczyty: szczegółowe okresy czasowe; trwające w tym czasie tendencje określane są przez liczbę na danym szczycie.

Punkty Zwrotne, szczyty górne, białe szczyty - liczby na górze piramidki

Wyzwania, szczyty dolne, czarne szczyty - liczby na dole piramidki

Wierzchołki PZ, zwane są Wierzchołkami Życia albo Spełnienia.

Liczba rozwoju, klucz wcielenia, liczba wcielenia: dzień i miesiąc urodzenia czyli I PZ

Ta liczba ma wpływ na całe dalsze życie i osobowość WP ponieważ środowisko i warunki życia w jakich się wychowuje pełnią dużą rolę w ukształtowaniu jego cech i postaw na dorosłe życie.

 

Daty uniwersalne to daty bieżące: rok, miesiąc, dzień.

Określają rodzaj energii panującej danego roku / miesiąca / dnia oraz są "składnikiem budulcowym" służącym do obliczania dat osobistych.

Są to daty "zbiorowe", czyli dotyczące wszystkich ludzi (z danego obszaru kalendarzowego), wskazujące jaki ogólny rodzaj energii niesie dana data.

Daty osobiste - daty indywidualne, dotyczące tylko WP - tylko jemu właściwe: rok osobisty, miesiąc osobisty, dzień osobisty.

Obie daty są składnikiem prognostycznym, dotyczącym warunków i zdarzeń zewnętrznych jak też i postaw wewnętrznych, motywacji będących motorem decyzji WP.

Edited by Ismer
 • Super 2
 • Thanks! 2
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Określenia dotyczące liczb wynikających z analizy Imion i Nazwisk

 

Samogłoski, duch

nazwy:

Liczba duszy; L. Wnętrza, Wnętrze; Dążenia Duszy; L. Serca; Życie wewnętrzne.

"część boska", "aspekt wewnętrzny", idea, psychiczny aspekt istnienia.

To są pragnienia duszy, jej najgłębsze potrzeby oraz przeżycia wewnętrzne.

Są to siły prowadzące, część duchowa, mentalna,emocjonalna i uczuciowa, budujące psychikę; wewnętrzne (często ukryte) myśli, poglądy, zasady, wartości, oceny, motywacje, skłonności, zamierzenia.

Same w sobie nie mają formy (znaczenia), one czegoś chcą, coś programują.

 

Spółgłoski, materia

nazwy:

Liczba realizacji zewnętrznej, L. Realizacji Intymnej; Ekspresja Zewnętrzna.

"część ziemska", "aspekt zewnętrzny", fizyczny aspekt istnienia.

Image i szkielet: fizyczny aspekt istnienia, życie praktyczne, potencjał kariery zawodowej,

Nadają formę zamierzeniom samogłosek. To są dostępne możliwości działania.

Informują o relacjach WP ze światem zewnętrznym, taki jaki pokazuje on na zewnątrz, wrażenie, jakie chce wywrzeć, kim chce być w oczach innych, jak się chce pokazać światu; to sposób jego zachowania, styl bycia, stosunek do innych ludzi, do pracy i obowiązków.

 

Samogłoski + spółgłoski - całkowita suma liczb imion i nazwisk.

nazwy:

Liczba Realizacji; L. Realizacji Intymnej; Wyraz Własny; Cele Ekspresji; Cele Życiowe; Cele Życia; L. wyrazu; L. osobowości; Nazwa.

Jest to zbiór zdolności i możliwości WP, które wyraża naturalnie.

Nazwa określa charakter celów, które człowiek sobie wytycza i zawiera potencjał, który ułatwia albo utrudnia realizację Drogi Życia.

Nazwa to naturalna emanacja własna (jak WP odbierają inni), naturalny ("wrodzony") sposób funkcjonowania w życiu (w związkach, pracy, społeczeństwie) i jednocześnie sposób odbioru świata przez WP.

Nazwa to komunikat o WP i jednocześnie stały wpływ określonych nią wibracji.

Można ją porównać do pojazdu, którym przemierzamy życie, do narzędzia, którym rzeźbimy nasz los.

Droga (tor) po której jedzie ów pojazd to Droga Życia.

 

Liczba aktywna: imię / imiona

nazwy:

Wibracja Imienia, Liczba Imienia: suma wartości wszystkich liter imienia

pomaga nam zrealizować się w tym życiu, wpływa na nasze zachowanie, sposób bycia i skłania nas do stwarzania samych siebie, pracy nad sobą. Dlatego tak ważne jest, by wziąć pod uwagę także imię najczęściej używane, pseudonim czy przydomek.

 

ale: Wibracja Imienna, Liczba Imienna to litery pierwszego imienia i nazwiska.

 

Liczba dziedziczna: nazwisko

Liczba Nazwiska: nazwisko rodowe; suma wszystkich liter nazwiska rodowego

jest aspektem pasywnym, mówi o odziedziczonych możliwościach, wspólnych dla wszystkich członków danej rodziny i reprezentuje wpływy naszych przodków i ich kultury.

 

Inicjały; monogram: pierwsze litery Nazwy.

Wnoszą dodatkowe informacje o charakterze WP,

Inicjał imienia odnosi się do cech osobistych, inicjał nazwiska do cech odziedziczonych po przodkach

Jest to numer równowagi, może on być tak stabilizujący jak destabilizujący.

 

Lekcje karmiczne: są to "brakujące liczby", czyli to te litery, które nie występują w Nazwie.

Odczytuje się je z tabeli składników w której rozpisuje się liczbę liter o określonej wartości (ile liter danej wartości znajduje się w imionach i nazwiskach WP)

Tabela składników to Zawartość. Określa preferencje (nadmiar), niedobory, braki.

 

Temperament, uzdolnienia: liczby Zawartości można pogrupować również wg bloków liczbowych, co da informację o tym jakie cechy dominują w temperamencie i jakie mamy uzdolnienia.

Im w bloku jest więcej liczb z danej grupy, tym dana tendencja jest silniejsza, charakterystyczna.

 

Podpis: suma wartości liter wchodzących w skład podpisu.

Jeśli podpis jest nieczytelny, to WP powinien określić jakich liter używa do kreślenia tego podpisu.

Liczba Przeznaczenia / L. Przyszłości to z kolei suma liczby podpisu i Drogi Życia.

 

Aura: liczba liter wchodzących w skład Nazwy.

Edited by Ismer
 • Super 2
 • Thanks! 2
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Liczby związane i z datą urodzenia i z Nazwą:

 

Liczby główne, proste, podstawowe: 1 - 9.

Opisują podstawowy "obraz świata i wydarzeń"; są podstawą numerologii.

 

Liczby złożone, l. wtórne, podliczby: liczby o wartości ponad 9, liczby złożone zazwyczaj redukuje się do wartości prostej.

Podliczby mają duże znaczenie przy interpretacji numerologicznej i wskazane jest, by przy już zredukowanych liczbach wpisywać z jakich podliczb one powstały, ponieważ ukazują wnętrze, serce, istotę liczb głównych, na które się złożyły. Pierwsza jest ważniejsza, wiodąca, wskazuje do jakiej serii należy całość, druga jest podporządkowana, zdominowana, określa wszystko to, czym dysponuje liczba wiodąca.

 

Liczby mistrzowskie: 11, 22, 33, 44 to są liczby najważniejsze, są nimi również 55, 66, 77, 88, 99.

Wskazują na większy niż przeciętny potencjał w człowieku, ale również na większe problemy do rozwiązania. Potencjał jednak nie oznacza realizacji; realizacja liczby mistrzowskiej wymaga ogromnej pracy nad sobą.

Wibracje mistrzowskie wymagają etycznego postępowania, niosą nie tylko piękne cechy, wzniosłe idee, ale także potężną i niszczycielską siłę, która może przejawiać się ponadprzeciętnym okrucieństwem, bezwzględnością, zazdrością, mściwością czy doprowadzić do obłędu lub autodestrukcji.

 

Mistrzowskie liczby ukryte: to liczby mistrzowskie nie wynikające z bezpośredniego obliczania.

Jeśli l. mistrzowska wymaga redukcji składników by się ujawniła (np. w D.Ż, L. Realizacji) to jest liczbą ukrytą.

Są nimi również litery K (11) i V (22) - funkcjonujące w numerologii zachodnioeuropejskiej, ale nie dotyczy to wszystkich systemów przeliczania liter na liczby.

 

Liczby karmiczne: 13, 14, 16, 19, 26, zwane są również długami karmicznymi.

Nie wszyscy numerolodzy uznają 26 za liczbę karmiczną.

Liczby karmiczne nasilają trudności dotyczące dziedzin życia, z którymi są związane.

Edited by Ismer
 • Super 2
 • Thanks! 2
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Pozostałe elementy analizy numerologicznej:

 

Głoski bazowe: stosunek ilości głosek wspólnych wszystkim językom do ogólnej ilości głosek w Nazwie.

 

Kąt ekscentryczności: to suma imion i dnia urodzenia.

Mówi on, jaka droga realizacji potencjałów jest dla człowieka najbardziej naturalna i jaką instynktownie wybiera.

Od strony psychologicznej jest to "gęba" dorabiana człowiekowi przez opiekunów i nauczycieli w okresie niesamodzielności.

Wskazuje w jaki sposób podświadomość kształtuje osobowość i indywidualność.

 

Lata pustki: opcja pochodząca z chińskiej astrologi i feng shui, którą można dołączyć do analizy numerologicznej. W okresie tym mogą, ale nie muszą, nasilić się trudności, nieprzyjemne zdarzenia

 

Liczba babilońska, liczba magiczna: 142857.

Za jej pomocą wylicza się "brakujące liczby" tym razem związane z datą urodzenia.

NIE JEST to żaden "kod karmiczny" ani "karmiczne lekcje do odrobienia". Są to wibracje, których nam tu w dacie brakuje i jeśli występują w portrecie (Nazwie) a tu ich nie ma, to oznacza to, iż nie mamy naturalnej energii do pracy na poziomie danej wibracji - więc musimy ją "wypracować", nauczyć się jej.

 

Liczba Mocy: Nazwa + Droga Życia

określa po co dusza przyszła na świat i na jakim jest etapie "ewolucji". Nie jest to Przeznaczenie rozumiane jako ciąg doświadczeń i wydarzeń w których człowiek gra główną rolę, lecz stopień ewolucji jaki Dusza przeżywa w tej inkarnacji.

 

Liczby szczególne: 11, 12, 17, 19, 22, 34, 38, 46, 53, 59, 60, 63. Jedne są korzystne, inne są niekorzystne.

Korzystne: 17, 53, 59, 60 - zapowiadają ochronę i ułatwienia.

Niekorzystne:: 11, 22, 34, 38, 46, 63 - zapowiadają przeszkody i trudności.

Liczby Wywyższone, L. górowania: to najkorzystniejsze z liczb, bez względu w którym miejscu portretu się znajdą, a najlepiej jest, gdy są dniem urodzenia.

Dla 1 jest to 28, dla 2 - 29, dla 3 - 12, dla 4 - 31, dla 5 - 23, dla 6 - 24, dla 7 - 25, dla 8 - 26, dla 9 - 27

 

Metody wyznaczania (sumowania) Drogi Życia:

- wertykalna: dodawanie"całych" liczb w słupku

- horyzontalna: dodawanie w poziomie wszystkich liczb po kolei)

- sumaryczna: suma cyfr zredukowanych - również słupek, ale tutaj dodaje się liczby już zredukowane.

Najczęściej używana jest metoda horyzontalna, jednak zaleca się stosowanie wszystkich w celu odnalezienia podliczb, które mogą być istotne dla całościowej analizy portretu.

Redukcja, zwana czasami teozoficzną: sprowadzanie liczb złożonych (podliczb) do wartości jednocyfrowej. Przeprowadza się ją dla większości operacji numerologicznych, w celu syntetycznego ogarnięcia całego obrazu i ułatwienia interpretacji, z małymi wyjątkami (np. l. mistrzowskie, karmiczne).

 

Wibracja związku: zsumowane Drogi Życia

 

Zgodność liczb: liczby lubią się, nie lubią lub są w stosunku do siebie neutralne. Istnieje kilka sposobów porównywania zgodności liczb, w zależności jakiego analizowanego składnika dotyczą.

Edited by Ismer
 • Super 2
 • Thanks! 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...