Jump to content

Solariusz i planetariusze wg. Morinusa


Ismer
 Share

Recommended Posts

  • Administrator

Dla żądnych wiedzy i ciekawych, jak należy rozpatrywać planetariusze garść uwag, aby łatwiej nam się je interpretowało.

Autorem zasad jest Jean Baptiste Morin, natomiast wklejony tekst pochodzi z internetu i za nic nie pamiętam z czyjej strony. Być może od L.Zawadzkiego albo P.Piotrowskiego, ale niekoniecznie. Jak znajdę to dopiszę, a tymczasem miłej lektury i owocnej interpretacji :)

 

To, co zostało powiedziane w całej Księdze 21 o wpływach ciał niebieskich, a szczególnie to, co opisano w rozdziałach 6 i 7 niniejszej książki, powinno wystarczająco wyjaśniać kwestię oceny planetariusza, przynajmniej ogólnie.

Niemniej jednak, choć uniwersalne prawa oceny są wspólne dla radixu i planetariuszy, doktryna horoskopu rewolucji solarnych i lunarnych rządzi się pewnymi własnymi prawami, zarówno uniwersalnymi, jak i szczegółowymi.

W związku z tym wydaje nam się, że powinniśmy przedstawić tutaj te uniwersalne prawa, by nic nie zostało pominięte w tak istotnej teoretycznej doktrynie. Szczegółowe prawa przedstawimy w 'Astrologii praktycznej', jeśli Bóg da nam dość czasu na napisanie jej.

Poniżej przedstawiono najważniejsze z uniwersalnych praw, na podstawie których wprawny astrolog może sam odkryć te pomniejsze.

 

1. Na podstawie planetariusza niczego nie można przewidzieć – a przynajmniej nic znaczącego – jeśli nie jest to sygnifikowane przez radiks albo dyrekcje w czasie tego powrotu.

Jeśli Słońce w 10 domu radiksu utworzy dyrekcyjny trygon z dobrze usytuowanym Jowiszem (co samo w sobie jest szczególną i szczęśliwą dyrekcją), lecz w planetariuszu na rok wskazywany przez dyrekcję Słońce jest w domu 12 w kwadraturze z Saturnem lub Marsem bez żadnego harmonijnego aspektu z Jowiszem, który oprócz tego jest uszkodzony, dyrekcja nie przyniesie żadnych skutków. Nastąpią tylko nieskuteczne próby uzyskania zaszczytów połączone z przeszkodami i możliwe, że także niepowodzeniami; podobnie jest w przypadkach innych aspektów.

Generalnie powinno się jednak sprawdzać w każdym planetariuszu, jakie są relacje między planetami tego dnia a ich położeniem w radiksie. Jeśli relacje są pozytywne, wskazuje to na pomyślność; jeśli natomiast są negatywne, oznacza to problemy w danej sferze życia, dotyczące bogactwa, sławy itp.; należy brać pod uwagę wpływy planet samych w sobie, zarówno w radiksie, jak i planetariuszu.

 

2. Podobieństwo układu w planetariuszu do układu w radiksie wyzwala kwestie sygnifikowane przez radiks. Natomiast różnica ogranicza je, hamuje, utrudnia lub sprawia, że działają tylko w ograniczonym zakresie.

Żeby planetariusz mógł przynieść określone skutki, muszą być one wcześniej obecne w horoskopie urodzeniowym.

Lecz cokolwiek jest sygnifikowane w horoskopie urodzeniowym, nie jest wyzwalane przez horoskop powrotu, jeśli nie ma podobieństw układów odnoszących się do przewidywanej sprawy, co uaktywniłoby potencjał obecny w radiksie i dyrekcjach. W związku z tym Cardan słusznie przestrzega, że nie powinno się nic wyrokować na temat dyrekcji bez sprawdzenia planetariusza na rok wskazywany przez dyrekcję – w praktyce także rok poprzedni i następny; w przeciwnym razie nawet najlepszy astrolog może zostać wprowadzony w błąd.

 

3. Im bardziej układ w planetariuszu, czy to solarnym, czy lunarnym, jest podobny do radiksowego układu znaków i planet, tym skuteczniej wyzwoli on wpływy zawarte w radiksie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, a w szczególności te sygnifikowane przez podobną dyrekcję.

To podobieństwo nie zawsze przynosi korzyści, jak przyjmuje Origanus i wielu innych. Oznacza jedynie to samo, co znajduje się w radiksie – w sensie pozytywnym, i negatywnym. W przeciwnym razie planety nie działałyby zgodnie ze swoją charakterystyką; wpływ maleficzny w radiksie byłby złagodzony lub zmieniony przez inny podobnie maleficzny, co nie zgadza się z rzeczywistym doświadczeniem. Lecz podobieństwo (przynajmniej jeśli chodzi o pozycję znaków) można osiągnąć lub go uniknąć przez podróż do odpowiedniego miejsca na Ziemi na czas wystąpienia powrotu, a szczególnie powrotu Słońca, jak już powiedziano w rozdziale 4. Jest to jeden z sekretów tej nauki, którego nie należy lekceważyć. Szczególnie zasługują na uwagę te planetariusze, gdzie stopień ekliptyki na ascendencie jest taki sam jak radiksowy ascendent. Wtedy każda planeta rządzi tymi samymi planetami w planetariuszu, co w radiksie, a to zwykle wytwarza jakiś zauważalny efekt sygnalizowany przez radiks. Siła wpływu znaków jest w tym przypadku podwójna, przynajmniej w miejscu urodzenia i okolicach.

 

4. Sprawa silnie sygnifikowana przez radiks lub dyrekcję może się uzewnętrznić przez nawet słaby układ w solariuszu o takim samym znaczeniu, a ze znacznie większym prawdopodobieństwem przez układ silny. Natomiast słaby układ w lunariuszu nie przyniesie takiego efektu.

I odwrotnie, sprawa słabo zasygnalizowana w radiksie lub dyrekcji może się urzeczywistnić przez silny układ w solariuszu o takim samym znaczeniu, lecz rzadko przez silny układ w lunariuszu, ponieważ silny opór czynników drugorzędnych, tzn. silnego wpływu przeciwstawnego (o ile jest obecny) z przyczyn sublunarnych wywierających ten wpływ biernie lub czynnie, niweluje ten słaby wpływ. W związku z tym, wśród wszystkich kwestii sygnifikowanych na dany rok, skłonność wyrażona przez czynniki drugorzędne powinna być szczególnie brana pod uwagę.

Należy także poznać plany, działania i doświadczenia właściciela horoskopu; na podstawie tych informacji i po rozważeniu siły wpływu planetariusza można sporządzić trafną prognozę.

 

5. Gdy ascendenty radiksu i planetariusza są w opozycji, jest to sytuacja niekorzystna i powoduje trudności; wpływ jest jeszcze gorszy, gdy występuje dokładna opozycja stopni, szczególnie w przypadku solariusza.

Ponieważ planetariusz albo uwydatnia, albo ogranicza działanie radiksu, a efekt ten może powstać tylko przez podobieństwo układów, zrozumiałe jest, że przeciwne pozycje, zarówno Słońca, jak i całego caelum, ograniczają działanie układów radiksowych i utrudniają ich realizację, szczególnie w sposób pozytywny. Wywołują tylko nieudane próby w sferach sygnifikowanych przez dyrekcje na dany rok, połączone z wieloma przeciwieństwami, niepokojami, chorobami i zagrożeniami życia. Przyczyną takiej sytuacji jest to, że znaki są przypisane domom przeciwnym do radiksowych. Niekorzystne zmiany i problemy w świecie i naturze pojawiają się, gdy znak Lwa o naturze słonecznej jest poddawany niekorzystnym saturnicznym wpływom wywołanym tranzytem Saturna przez ten znak, a cechy Saturna są również zniekształcone. Podobnie gdy planety i znaki w planetariuszu, a szczególnie w tranzytach, podlegają wpływom przeciwnym do radiksowych, lub planety są posadowione w opozycji, należy się spodziewać niekorzystnych zmian i niepowodzeń w Mikrokosmosie lub u właściciela horoskopu.

Lecz jeśli Jowisz lub Wenus są w pierwszym domu planetariusza, bez władztwa w domu 8 lub 12 radiksu czy planetariusza, problemy w sprawach związanych z 1 domem wskazywane przez tę opozycję będą zneutralizowane lub złagodzone. Można oczekiwać pewnego powodzenia w sprawach związanych z małżeństwem, procesami prawnymi i kontraktami, zwłaszcza jeśli dom 7 w radiksie jest harmonijny, a dyrekcje to potwierdzają – ponieważ każdy dom w radiksie może takze sygnifikować sprawy domu opozycyjnego.

Lecz jeśli radiks i dyrekcje na dany rok wskazują na jakieś niepowodzenie, szczególnie związane z chorobami, prawem i jawnymi wrogami, 7 dom radiksu jest nieharmonijny, a w pierwszym domu planetariusza znajdują się planety maleficzne, niepowodzenie to wydarzy się w danym roku.

Tego samego należy oczekiwać, gdy występuje opozycja znaku górującego w radiksie i w planetariuszu, a także w przypadku innych wierzchołków domów.

 

6. Jeśli ascendent w planetariuszu jest w trygonie do ascendentu w radiksie, jest to korzystne dla spraw związanych z pierwszym domem; jeśli tworzy kwadraturę, jest to niekorzystne.

Ale nie należy wyrażać opinii o wpływach korzystnych lub niekorzystnych wyłącznie na podstawie tego aspektu; należy rozważyć położenie obu ascendentów oraz planet w planetariuszu, a zwłaszcza władców ascendentu radiksu i planetariusza, ponadto dyrekcje radiksowego ascendentu i jego władcy. W tan sam sposób należy rozpatrywać MC radiksu i planetariusza.

 

7. Wschodzący w planetariuszu znak, w którym w radiksie znajduje się jakaś planeta, a szczególnie pozycja tej planety na ascendencie planetariusza, wpływa na właściciela horoskopu w sprawach sygnifikowanych przez 1 dom według natury, stanu i oddziaływania tej planety w radiksie i planetariuszu.

To samo dotyczy MC planetariusza, a także innych wierzchołków domów.

Jeśli w solariuszu ascendent znajduje się w miejscu radiksowego Saturna, lub Marsa w 8 domu, lub władcy 8 domu, właściciel horoskopu będzie musiał uważać na możliwość śmierci w miesiącu, w którym ascendent lunariusza jest taki sam, lub w kwartale, w którym jest on taki sam, a inne wpływy to potwierdzają.

 

8. Działanie każdego znaku sygnifikowane przez radiks występuje w połączeniu ze znaczeniem domu, w którym ten znak się znajduje w planetariuszu, szczególnie jeśli dyrekcje są zgodne.

I tak znak domu 1 radiksu w 12 lub 8 domu planetariusza grozi chorobami, więzieniem, wrogami, śmiercią lub zagrożeniem życia, jeśli zgadza się to z radiksem i dyrekcjami; w 11 oznacza to przyjaciół; w 10 przedsięwzięcia, działania, godności itp. Znak domu 2 radiksu w 7 domu planetariusza wskazuje na bogactwo przez małżeństwo, procesy sądowe i kontrakty, albo wydatki związane z wyżej wymienionymi sprawami zgodnie ze stanem 7 domu i jego władcy, zarówno w radiksie, jak i planetariuszu. Bowiem pozytywne lub negatywne znaczenie 7 domu planetariusza nie unieważnia znaczenia radiksowego domu 7 ani nie działa przeciw niemu, jak objaśniono w rozdziale 7. Tak samo jest w przypadku pozostałych domów.

 

9. Każda planeta w planetariuszu może oddziaływać zgodnie z naturą domu zajmowanego przez nią w radiksie, lecz bardziej widoczne jest działanie według natury domu, który zajmuje ona w planetariuszu, zarówno solarnym, jak i lunarnym.

Dowodzi tego oddziaływanie samego Słońca, którego wszystkie powroty do pozycji urodzeniowej przypadają na ten sam dom radiksu, choć efekty są różne w poszczególnych latach – to co jest sygnifikowane w radiksie przez pozycję urodzeniową Słońca, będzie też podlegało wpływom domu, w którym znajduje się Słońce w planetariuszu; podobnie jest z Księżycem w lunariuszach. Jeśli Mars w 2 domu w radiksie wypada w domu 5 planetariusza, oznacza to rozrzutność i wydatki na przyjemności w danym roku.

I przeciwnie, jeśli Jowisz położony w 5 domu radiksu przypada na dom 2 planetariusza, zapowiada to wzrost majątku spowodowany przez dzieci, afery miłosne, gry i przyjemności.

Chociaż można powiedzieć to samo o władcy 2 domu radiksu w 5 planetariusza i odwrotnie, to obecność planety w domu działa silniej niż władztwo planety nieobecnej. Jeśli w radiksie władca domu 2 jest w 5, ale w planetariuszu jest w 12, należy powiedzieć, ze właściciel horoskopu zachoruje wskutek nadmiaru przyjemności, albo z ich powodu czy też nadmiernych wydatków na nie trafi do więzienia; w ten sposób łączą się wpływy domów 2, 5 i 12. Ale łączenie znaczeń wszystkich domów nie zawsze jest konieczne. Podobnie postępuje się z pozostałymi domami. Jednak należy zaznaczyć, że w planetariuszach znaczenia planet pod względem pozycji i władztwa w planetariuszu muszą być połączone według doktryny w Księdze 21, sekcja 2, lecz zawsze z uwzględnieniem znaczeń tych samych planet w radiksie.

  • Like 1
  • Super 1
  • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

  • Administrator

10. W przypadku jakiejkolwiek planety w planetariuszu, najpierw należy zwrócić uwagę, w którym domu radiksu się ona znajduje, a następnie, w którym domu planetariusza.

Bowiem radiks jest zawsze ważniejszy od planetariusza pod względem czasu, znaczenia i uniwersalności. W związku z tym najpierw należy rozważyć, jaka jest relacja tych planet do układów radiksu, a w dalszej kolejności planetariusza.

Udowadnia to fakt, że jeśli Saturn jest anaretą w radiksie, a w planetariuszu zbliża się do radiksowego ascendentu, stwarza to zagrożenie życia właściciela horoskopu, niezależnie od tego, w którym domu planetariusza ascendent się znajduje. Lecz dom może wpływać na typ zagrożenia, np. jeśli ascendent wypada w 5 domu planetariusza, niebezpieczeństwo będzie związane z przyjemnościami lub z ich przyczyną, ponieważ przyjemności nabierają w d.5 szczególnego znaczenia.

Lecz jeśli radiksowy Saturn na ascendencie wypada w domu 8 planetariusza, oznacza to nagłą lub gwałtowną śmierć albo jakieś wielkie nieprzewidziane zagrożenie życia ze względu na zdwojony wpływ anarety-Saturna i wzmożony wpływ afety-ascendentu, który jest we władztwie Saturna. W związku z tym należy zwrócić uwagę na następujące czynniki dotyczące każdej planety w planetariuszu.

 

Po pierwsze, jaka jest natura planety? Po drugie, jaki jest jej status w radiksie? Po trzecie, co sygnalizuje w radiksie przez posadowienie i władztwo? Po czwarte, w którym domu przypada jej pozycja w planetariuszu? Po czwarte, jaki jest jej stan w planetariuszu? Po szóste, co określa w planetariuszu posadowienie i władztwo? Po siódme, jak można połączyć wpływy radiksu i planetariusza pod względem zgodności, sprzeczności lub różnic? Bowiem właśnie te okoliczności stanowią największy sekret planetariusza.

 

11. Każda planeta działa w danym roku według znaczenia radiksowego i przede wszystkim zgodnie z domem, który zajmuje w planetariuszu.

Przez to należy oceniać efekty na podstawie zakresów znaczeń wynikających z położenia zarówno w radiksie, jak i planetariuszu.

Należy zwrócić uwagę, w co i z czego ten wpływ może się zmienić z radiksu na planetariusz pod względem znaku, domu, władcy i konfiguracji.

Zauważmy, że znaczenie w radiksie jest sprecyzowane i zdeterminowane przez znaczenie w planetariuszu. W związku z tym, jeśli planeta będąca władcą 1 domu lub znajdująca się w nim wypadnie w 5 domu planetariusza, a szczególnie, gdy jest to Wenus, skłania do korzystania z przyjemności; jeśli znajdzie się w domu 10, wywoła chęć zdobycia zaszczytów; analogiczne rozumowanie przeprowadzamy dla pozostałych planet.

 

12. Planeta przesunięta z danego domu radiksu do innego domu planetariusza nie ma tak prostego i określonego wpływu na sprawy tego domu jak (ma) w radiksie.

Wpływ jest połączony z innymi i zależny od znaczenia domu radiksu. Należy zawsze zwracać uwagę na oba horoskopy. Działanie dotyczy głównie i samo przez się właściciela horoskopu, a nie innych osób, więc Schöner i inni mylą się zapewniając, że planeta przesuwająca się z 11 domu radiksu do 8 domu planetariusza wskazuje na śmierć przyjaciół właściciela horoskopu. Bowiem dom 8 w wykresie horoskopu nie jest domem śmierci przyjaciół czy jakiejkolwiek innej osoby, lecz samego właściciela horoskopu, jak to już zostało wyjaśnione w innym miejscu. W konsekwencji taka planeta wskazuje na śmierć samego właściciela horoskopu lub zagrożenie jego życia spowodowane przez przyjaciela. Jednak w uniwersalnym rozumieniu dom 8 jest domem ogólnie pojętej śmierci; lepiej więc będzie stwierdzić, że gdy planeta z 11 domu radiksu przesuwa się do domu 6 planetariusza, który jest domem 8 licząc od 11 w radiksie, jakiś przyjaciel właściciela horoskopu może umrzeć, szczególnie gdy planeta ma złą pozycję w planetariuszu. Ze względu na to planeta przesunięta z 11 domu radiksu do 8 domu planetariusza nie ma takiego samego znaczenia jak planeta przesunięta z 8 domu radiksu do 11 domu planetariusza. Pierwszy przypadek oznacza, że przyjaciel przyczyni się do śmierci właściciela horoskopu, zwłaszcza jeśli planeta jest maleficzna; drugi wskazuje, że przyjaciel może stać się przyczyną śmierci właściciela horoskopu przypadkowo i nieumyślnie. Może to też oznaczać uniknięcie śmierci wskutek pomocy przyjaciela.

 

Podobnie planeta znajdująca się w radiksie w domu 11, a w planetariuszu w domu 7, zmienia przyjaciela w otwartego wroga lub powoduje procesy sądowe związane z przyjaciółmi, albo umożliwia znalezienie małżonka lub małżonki przez starania przyjaciół, czy też reguluje sprawy sądowe. Natomiast planeta przechodząca z 7 domu radiksu do 11 planetariusza zmienia otwartego wroga z przyjaciela lub rozwiązuje sprawy sądowe z pomocą przyjaciela. Jednak zawsze należy zwracać uwagę na naturę planety i w jaki sposób jest ona powiązana z ascendentem planetariusza i radiksu, a w szczególności tym drugim. To, co powiedziano o planecie w 7 domu dotyczy także władcy 7 domu.

 

13. Planeta w planetariuszu może albo powrócić do znaku zajmowanego przez nią w radiksie, albo do tego samego domu, albo obu jednocześnie, albo żadnej z tych pozycji.

Jeśli powraca wyłącznie do znaku, spowoduje działanie sygnifikowane przez radiks i zgodne z domem zajmowanym przez nią w planetariuszu. Jeśli jest w tym samym domu, zaznaczy się jej działanie radiksowe przez znak i władcę w planetariuszu, a także przez dom w radiksie, w którym ten znak występował. Oba przypadki działają silnie ze względu na podwójny wpływ planety w domu lub znaku. Ale jeśli znajdzie się ona jednocześnie w tym samym domu i znaku, działanie jest najsilniejsze i często wywołuje nieoczekiwane zdarzenia, przez co wpływ jest jeszcze bardziej zauważalny. Lecz jeśli planeta nie wraca do własnego znaku ani domu, należy zwrócić uwagę, czy wraca do opozycyjnego znaku lub domu, co jest bardzo negatywne, aczkolwiek, w przypadku domu, w mniejszym stopniu. Jeśli wraca do znaku lub domu w trygonie, uaktywnia się jej pozytywne działanie w radiksie; jeśli wraca do kwadratury, dzieje się odwrotnie. W obu wykresach horoskopów należy brać pod uwagę naturę i status planety. Jeśli planeta nie wraca do żadnego z aspektów radiksu, jej działanie będzie słabe pod względem znaczenia radiksowego, natomiast może ona oddziaływać w inny sposób.

 

14. Planeta w planetariuszu znajdująca się w pozycji radiksowej innej planety łączy znaczenia radiksowe obu, a te określane są przez znaczenie domu planetariusza, w którym posadowione są te planety.

Jednak należy zwrócić uwagę, która z tych planet ma tam silniejszą pozycję, a następnie, czy są wrogie czy przychylne z natury i na podstawie ich jakości w radiksie znaczenia radiksowego (czy w radiksie oznaczają rzeczy podobne, czy sprzeczne). Planeta w planetariuszu wchodząca w radykalny aspekt z planetą radiksową (z inną), czy to pozytywny, czy negatywny, podlega wpływowi - stając się dobroczynną lub złoczynną – w sprawach, które sygnifikuje w planetariuszu, pod względem znaczeń, jakie ma w planetariuszu i radiksie, przez ten aspekt zgodnie z jego rodzajem, naturą aspektującej planety i jej położeniem w radiksie. Dlatego, jeśli władca radiksowego ascendentu w planetariuszu przypada na dom 12 i jest w kwadraturze z Saturnem, władcą domu 8, łączyć się z tym będzie śmiertelna lub zagrażająca życiu choroba. A jeśli Wenus z 7 domu radiksu wypada w 5 planetariusza w trygonie z Jowiszem - władcą ascendentu radiksu, oznacza to narodziny dzieci dla żonatego właściciela horoskopu. Tak samo jest z innymi kombinacjami.

 

15. Jeśli planeta będąca w radiksie w złym aspekcie do innej w planetariuszu tworzy taki sam negatywny aspekt do tej samej planety, a nie ma między nimi recepcji pod względem domu czy egzaltacji, jest to bardzo niekorzystne; wpływ ulega złagodzeniu, jeśli występuje recepcja.

Jeśli natomiast tworzy ona aspekt korzystny, ale bez recepcji, nie oznacza żadnych korzyści; z recepcją zaś niewielkie korzyści, którym nie można przypisywać większego znaczenia. Jeśli planeta w pozytywnym aspekcie radiksowym przechodzi w planetariuszu do niekorzystnego aspektu z tą samą planetą z wzajemną recepcją, oznacza to pozytywne skutki pokonania przeciwieństw; lecz jeśli nie ma recepcji, zdarzy się coś negatywnego, niezależnie od znaczenia planety.

 

16. Jesli planety złączone w radiksie łączą się ponownie w planetariuszu lub tworzą podobny układ, działanie będzie takie jak w radiksie, pozytywne lub nie, w zależności od układu z radiksu, lecz zgodnie ze znaczeniem domu planetariusza, jaki te planety zajmują.

Lecz jeśli sa skonfigurowane inaczej, tzn. jesli w horoskopie urodzeniowym są w trygonie, a w planetariuszu tworzą kwadraturę lub opozycję, albo odwrotnie, a nie ma recepcji pod względem domu ani egzaltacji, zmiana na trygon nie wywola nic, lecz zmiana na kwadraturę spowoduje kłopoty.

Ale jesli występuje między nimi recepcja, zwłaszcza wzajemna, zmiana na trygon wyrokuje pozytywnie, a zmiana na kwadrat niemal nie wywoła trudności.

 

17. Jeśli godność planety jest taka sama w radiksie i planetariuszu, tzn. jeśli w obu horoskopach jest ona w domicylu lub egzaltacji, jest w ruchu prostym, posadowiona na wschodnim czyli lewym promieniu od Słońca, na zachodnim czyli prawym promieniu od Księżyca, nie atakowana i nie skaleczona (wolna od promieni aspektów), w pozytywnych aspektach z innymi planetami, dzienna (powyżej horyzontu) itp., będzie ona efektywnie w danym roku wyrażać własne znaczenia radiksowe, szczególnie jeśli zgadza się z dyrekcją i znaczeniem w planetariuszu.

Lecz jeśli jej położenie jest całkiem odwrotne, jest to negatywne i szkodliwe dla spraw przez nią sygnifikowanych, szczególnie jeśli zachodzi zmiana z benefika w radiksie na malefik w planetariuszu. Ale jeśli położenie jest częściowo podobne, a częściowo się różni, działanie powinno być określone według wpływów przeważających.

  • Like 1
  • Super 1
  • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...