Jump to content

DOMY horoskopowe - opis


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Najpierw informacja jakie są domy i co one reprezentują sobą:

 

dom I - JA,  ASCENDENT

Dom najbardziej osobisty. Wskazuje na sposób w jaki możemy najlepiej rozpoznać swoją unikalną naturę. W tradycji: wygląd zewnętrzny, sposób bycia, predyspozycje.

W tradycji: cechy charakteru prezentowane na zewnątrz, wygląd.

Ascendent jest symbolem wschodzącego Słońca. Symbolizuje on początek aktywności na naszej planecie, podobnie jak pierwszy oddech dziecka jest jego pierwszym aktem niezależnego istnienia. Ale życie to rozwój i na naszym ascendencie odradzamy się wielokrotnie.

 

II dom - POSIADANIE

Określa sposób gromadzenia i rodzaj gromadzonych przez nas dóbr, takich jak wiedza czy dobra materialne. Zgromadzone dobra powinny wspierać nasz rozwój.

W tradycji: zasoby finansowe, dobra materialne.

Dzieci gromadząc rzeczy i informacje instynktownie zaspakajają swoje potrzeby. Człowiek świadomy gromadzi wiedzę, dobra i pieniądze by zaistnieć w życiu i umocnić swoją pozycję społeczną. Na trzecim duchowym poziomie ludzkiej egzystencji posiadana własność powinna zostać poświęcona procesowi społecznej ewolucji. Dobra człowieka zawsze powinny wspierać rozwój jego indywidualności.

 

III dom - ZROZUMIENIE OTOCZENIA

Wskazuje sposób w jaki rozpoznajemy nasze otoczenie.

W tradycji: wykształcenie, krótkie podróże, korespondencja, rodzeństwo, krewni, sąsiedzi.

W trzecim domu horoskopu dziecko rozpoznaje swoją przestrzeń życiową ucząc się kanonów zbiorowego myślenia.

Dorosły człowiek świadomie, drogą nauki i doświadczeń, poznaje reguły obowiązujące w życiu. Na duchowym poziomie rozwoju człowieka może pojawić się zainteresowanie środowiskiem naturalnym Ziemi.

 

IV dom - KORZENIE,  IMUM COELI (Dół Nieba)

Dom naszych korzeni sięgających do indywidualnej i zbiorowej podświadomości . Wskazuje na formy działania, sprzyjające integracji i stabilizacji osobowości.

W tradycji: dom, posiadłość ziemska, przodkowie, rodzice, ojczyzna, starość.

Na poziomie biologicznym czwarty dom horoskopu interpretujemy w sposób tradycyjny. W wymiarze duchowym treści czwartego domu odpowiadają treściom nieświadomości zbiorowej. Czwarty dom to nasz fundament, nasze korzenie sięgające w głąb nieświadomości. Tu integrujemy zdobytą wiedzę z treściami podświadomymi. W ten sposób stajemy się silniejsi, a nasza osobowość nabiera pełni. W czwartym domu doświadczamy środka naszej osobowości i czujemy że jesteśmy częścią wszystkich ludzi.

 

V dom - SAMOEKSPRESJA

Wskazuje na sposób w jaki spontanicznie manifestujemy własną osobowość.

W tradycji: miłość, dzieci, spekulacje, zmysłowa radość życia.

Piąty dom jest miejscem instynktownych ekspresji, biologicznych i duchowych, twórczych siły człowieka. Tu beztrosko wychodzimy na spotkanie życiu, czyniąc wokół siebie dość dużo hałasu. Wnętrze mamy zamknięte. Mierząc się z problemami oraz z sobą samym w piątym domu poznajemy i rozwijamy własne potencjały.

 

VI dom - PRACA

Określa kryzys, częściowo związany z przygotowaniami do życia w związkach. Przedstawia sposób w jaki radzimy sobie w sytuacji kryzysowej, nasze reakcje na brak i porażkę.

W tradycji: choroby, praca najemna, miejsce pracy, stosunek do współpracowników, zaspakajanie podstawowych potrzeb, stosunek do własnego zdrowia, higiena.

Szósty dom to dom rozwoju poprzez pokonywanie sytuacji kryzysowych. Ukazuje on nam w jaki sposób powinniśmy stawiać czoło sytuacji zagrożenia.

W wymiarze fizycznym może to oznaczać pokorną służbę bądź naukę u mistrza.

W wymiarze duchowym liczy się jakość wysiłku i jego wpływ na nasz rozwój.

Kryzysy szóstego domu przygotowują nas do życia społecznego.

 

Domy od VII do XII określają doświadczenia związane z naszą współpracą z otoczeniem.

 

VII dom - TY - DESCENDENT

Poszukiwanie związków. Określa sposób w jaki nawiązujemy i podtrzymujemy, ukierunkowane na cel, relacje z innymi.

W tradycji: małżeństwo, partnerzy, wspólnicy, zobowiązania, procesy cywilne.

Oś ascendentu jest linią spotkania z drugim człowiekiem, który pojawia się w siódmym domu. Siódmy dom w horoskopie odpowiada za relacje partnerskie z innymi ludźmi, zmierzające do wspólnego i z rozmysłem dzielonego celu. Na poziomie biologicznym nasze związki powinny być wyraźnie celowe i określone przez rytuały stworzone pod kątem tego co jest wartościowe dla grupy. Na poziomie duchowym funkcjonalny cel związku postrzegany jest bardziej w kategoriach udziału w całej ewolucji rodzaju ludzkiego. W siódmym domu mają początek najistotniejsze przemiany człowieka ponieważ od jakości naszych relacji z innymi ludźmi zależy realizacja indywidualnych celów.

 

VIII dom - TRANSFORMACJA

To co musi umrzeć by się mogło odrodzić w nowej formie.

W tradycji: miejsce i przyczyna śmierci, spadek, przekraczanie stanów świadomości.

 

IX dom - POSZERZANIE HORYZONTÓW

Jest to dom symboli, myślenia abstrakcyjnego, polegającego na odkrywaniu zależności istniejących w życiu społecznym.

W tradycji: dalekie podróże, moralność, religia, filozofia, prawo, urzędy.

W dziewiątym domu drogą myślenia abstrakcyjnego, czyli syntezy konkretnych informacji, tworzymy prawa, umożliwiające lepsze wykorzystanie energii społecznej. Dziewiąty dom przedstawia otoczenie związku. Jest to dom symboli, czyli: słów, gestów, rytuałów, sztuki, prawa i religii. Horoskop urodzeniowy symbolizuje również związek człowieka z kosmosem.

 

X dom - POWOŁANIE SPOŁECZNE,  MEDIUM COELI (Środek Nieba)

Dom określający w jaki sposób w życiu społecznym manifestujemy własne Ja.

W tradycji: zawód z powołania, pozycja społeczna, sukces, tytuły.

Pionowa oś horoskopu urodzeniowego jest kręgosłupem naszej świadomości. Z pozycji pionowej widzimy lepiej i możemy kontrolować wszystko dookoła. Oś pionowa łączy środek Ziemi (IC), czyli punkt ludzkiej zbiorowości, z jedną szczególną gwiazdą nad naszą głową (MC), symbolizującą świadomą odrębność człowieka. Na tej osi gwiazda na niebie łączy swój promień ze światłem płynącym z głębi serca. Dziesiąty dom horoskopu jest symbolem naszego kosmicznego urzędu i doskonałości, jest również symbolem lidera grupy. W dziesiątym domu umacnia się siła grupy - społeczeństwa

 

XI dom - GRUPY

Określa sposób jakiego używamy do realizacji wizji społecznych, poprzez ludzi zgrupowanych wokół siebie.

W tradycji: pragnienia, projekty, przyjaciele, protektorzy, organizacje i stowarzyszenia.

W jedenastym domu uzewnętrzniają się nowe wizje lidera społecznego, powstałe z doświadczeń wspólnej pracy rozpoczętej w siódmym domu. W jedenastym domu rodzi się twórczy reprezentant grupowej siły, który swoimi wizjami zapładnia jednostki dostatecznie silne i oddane wspólnej sprawie. Wokół tych ideałów wyzwala się i skupia energia członków grupy. W ten sposób płomień cywilizacji nigdy nie gaśnie. W wymiarze duchowym w domu jedenastym człowiek kreuje kosmiczną jedność, której symbolem mogą być samoloty widoczne na tle gwiazd.

 

XII dom - CIERPIENIE

Kończy cykl naszych doświadczeń. Energią tego domu integrujemy nasze sukcesy i porażki, przed narodzinami na wyższym poziomie świadomości. W tradycji: troski, wdowieństwo, wrogość, przeszkody, spory prawne, ukryci wrogowie, pobyt w szpitalach, zakładach zamkniętych różnego typu.

Dwunasty dom zamyka cykl doświadczeń ludzkich. Tu musimy opróżnić nasze wnętrze przed zaczerpnięciem czystego oddechu rozpoczynającego cykl nowych doświadczeń. Tu zaglądamy sobie w oczy u progu nowego cyklu rozwojowego. Zbyt duża karma może stłumić naszą tożsamość i uniemożliwić nowe odrodzenie. W dwunastym domu przygotowujemy się do nowego wykorzystanie doświadczeń z przeszłości, łącząc je z przyszłością w jaśniejszą teraźniejszość. Dwunasty dom przedstawia ogólny obraz naszej podświadomości.

 

Źródło: internet

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Każdy z domów horoskopu związany jest z pewną sferą doświadczeń ludzkich. Obecność różnych planet w domach oraz tworzone przez nie aspekty, a także znaki zodiaku, na które domy się nakładają wskazują na potencjały i uwarunkowania każdej z tych stref.

 

Dom I - ego

Dom pierwszy związany jest z naszą osobowością oraz sposobem w jaki prezentujemy ją naszemu otoczeniu. Związany jest on także z naszą indywidualnością, z tym co w nas wyjątkowe i co określa nas jako odrębną jednostkę. Pierwszy dom horoskopu wpływa też na wygląd zewnętrzny, sposób bycia i reagowania.

 

Dom II - posiadanie

Dom drugi symbolizuje nasze skłonności do gromadzenia i posiadania. Pozwala stwierdzić czy osoba będzie bardziej skłonna do gromadzenia wiedzy czy dóbr duchowych czy może raczej dóbr materialnych. Pokazuje również w jaki sposób i ku jakim celom wykorzystujemy posiadane przez nas dobra.

 

Dom III - rozumienie otoczenia

Trzeci dom horoskopu związany jest z komunikacją i naszymi relacjami z otoczeniem. Wskazuje na sposób w jaki komunikujemy się w codziennym życiu. Dom ten reprezentuje również nasze relacje z rodzeństwem oraz wykształcenie.

Dom IV - korzenie

Dom czwarty to dom wskazujący naszą tożsamość, dom rodzinny i pochodzenie. Związany on jest z głębokimi pokładami nieświadomości zbiorowej, która determinuje naszą tożsamość i postawy z nią związane. Pokazuje on również obraz ojca i matki jaki nosimy w sobie i jaki nabyliśmy w dzieciństwie.

 

Dom V - ekspresja i twórczość

Piąty dom horoskopu to sfera spontanicznych reakcji, tak biologicznego jak i duchowego pochodzenia, które są źródłem naszych twórczych zachowań i zdolności. Związany jest on z miłością, dziećmi, radością życia a także seksualnością i twórczością.

 

Dom VI - transformacja

Dom szósty pokazuje nas w rutynie codziennego dnia oraz w sytuacjach kryzysowych. Wskazuje również na sposób naszego odnoszenia się do podwładnych bądź ludzi o niższym statusie społecznym. Dom ten wiąże się także z higieną, naszym stosunkiem do własnego ciała i dbałości o zdrowie.

 

Dom VII - relacje z innymi

Dom siódmy i jego pozycja w horoskopie reprezentują nasze relacje z innymi ludźmi oraz sposób wchodzenia w partnerskie relacje a także w związki uczuciowe. Zawartość tego domu pozwala stwierdzić jak nawiązujemy związki z innymi oraz jakimi celami kierujemy się przy ich doborze. Niejednokrotnie ludzie są silnie przyciągani ku osobom, w których horoskopie silnie zaznaczony jest znak zodiaku pokrywający się z ich siódmym domem.

 

Dom VIII - śmierć, transformacja

Ósmy dom związany jest ze śmiercią, pojmowaną także jako zmiana istniejącego stanu rzeczy, rozkładem. Wiąże się ten dom z pojęciem i zjawiskiem śmierci - a więc wskazuje na jej rodzaj i warunki oraz śmiertelne choroby czy wydarzenia, a także opisuje wszystko to, co przychodzi po śmierci, a więc tak dziedziczenie - spadki, zapisy, jak i te, które w wymiarze niematerialnym są jej rezultatem, wskazując na te sfery osobowości, które powinny ulec przemianie i zostać ostatecznie przetransformowane.

 

Dom IX - poszerzanie horyzontów

Dziewiąty dom horoskopu to dom filozofii, nauki, odkrywania tajemnic, dalekich podróży i wszystkiego co wiąże się z poszerzaniem horyzontów. Wiąże się on z posiadaniem spójnego i zgodnego z rzeczywistością poglądu na świat oraz z filozofią życiową.

 

Dom X - kariera

Dom dziesiąty to nasze powołanie, miejsce w społeczeństwie, kariera i sens życia. Wskazuje on na to jak i ku czemu będziemy chcieli poświęcać swoją energię. Dom ten niejednokrotnie pozwala wskazać wybór profesji i dziedzinę, która da największe szanse samorozwoju i realizacji.

 

Dom XI - marzenia, wizje i przyjaźń

Dom jedenasty związany jest z naszymi marzeniami i wizjami oraz z tym jak próbujemy je realizować w najbliższym otoczeniu. Reprezentuje on naszą przynależność do stowarzyszeń, naszych bliskich i przyjaciół a także nauczycieli oraz nasze relacje z nimi.

 

Dom XII - wrogowie, przeszkody

Dom dwunasty to nieprzyjaciele, przeciwności, troski, cierpienie, ciosy losu, sprawy ukryte, życie w odosobnieniu.

Planety tu przebywające w pewnym sensie odcięte są od zwykłego, codziennego życia a ich wpływ częściej przejawia się w postaci popędów nieświadomych (przymus) niż świadomych (wybór).

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Połączenie domów astrologicznych z żywiołami

 

Trójkąt Ognia – domy I,V,IX – zwany również TRÓJKĄTEM LUDZKIM

I ( osobowość), V ( uczuciowość) , IX ( duchowość)

 

Trójkąt Ziemi – domy II,VI,X- zwany również TRÓJKĄTEM MATERIALNYM

II ( życie zawodowe), Vi( życie domowe), X ( życie społeczne)

 

Trójkąt Powietrza – domy III,VII,XI- zwany również TRÓJKĄTEM UCZUCIOWYM

III ( związki braterskie), VII (związki małżeństwie), XI ( związki przyjacielskie)

 

Trójkąt Wody - domy IV, VIII, XII – zwany również TRÓJKĄTEM PRZEZNACZENIA

IV( pochodzenie człowieka), VIII ( transformacja fizyczna) , XII ( transformacja duchowa)

 

Domy astrologiczne w połączeniu z 12 znakami zodiakalnymi i ich władcami planetarnymi:

 

Dom I------Baran------Mars

Dom II-----Byk--------Wenus

Dom III --–Bliźnięta-- Merkury

Dom IV--—Rak--------Księżyc

Dom V----- Lew--------Słońce

Dom VI-----Panna------Merkury

Dom VII----Waga------Wenus

Dom VIII---Skorpion----Mars, Pluton

Dom IX-----Strzelec----Jowisz

Dom X------Koziorożec-Saturn

Dom XI-----Wodnik----Saturn, Uran

Dom XII----Ryby-------Jowisz, Neptun

Edited by Ismer
połączenie postów.
Link to comment
Share on other sites

Dom 1-Ja,osobosc,temperament,cialo fizyczne ,

Dom 2-gromadzenie,zarabianie-i wydawanie pieniedzy,w ogole materialnych rzeczy

Dom 3-najblizsze otoczenie,sasiedztwo,podstawowa edukacja,rodzenstwo

Dom 4-dom rodzinny,pochodzenie,przodkowie,rodzice-rowniez- poczatek i koniec zycia

Dom 5-tworzenie,kreowanie,dzieci,romanse, flirty,zabawa,wszelkie hobby i zamilowania,gry hazardowe

Dom 6-zdrowie,higiena,praca (w znaczeniu-podwladny)

Dom 7-Partnerzy,wspolautorstwo,malzenstwo,umowy.zwiazki formalne,oponenci

Dom 8-rzeczy ukryte,dziedziczenie,spadki,podejscie do cudzej wlasnosci,tajemnice,smierc

Dom 9-dalekie miejsca,podroze,wyzsza edukacja,zagranica,wiara,filozofia

Dom 10-pozycja spoleczna,praca ( w sensie kariery)slawa

Dom 11-przyjaciele,stowarzyszenia,

Dom 12-izolacja,ukrycie,odosobnienie,sprawy karmiczne,ukryci wrogowie

Edited by konstancja1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...
Guest Bethany

DOM I - OGNISTY, kardynalny

Znak rządzący – BARAN

Kim jestem, jak się wyodrębniam z otoczenia, jak wyglądam, jak

mnie postrzegają inni. Konstytucja fizyczna, temperament, budowa i wygląd ciała.

 

DOM II – ZIEMSKI, stały

Znak rządzący – BYK

Co posiadamy.

Sposób zarobkowania i jego efekty.

 

DOM III – POWIETRZNY, zmienny

Znak rządzący – BLIŹNIĘTA

Komunikacja, krótkie podróże, bliscy krewni, edukacja podstawowa.

Rodzeństwo, środowisko szkolne i nawyki stamtąd wyniesione.

 

DOM IV - WODNY, kardynalny

Znak rządzący – RAK

Nasze korzenie, tradycje, dom, dom rodzinny i dom, który będziemy tworzyli.

Rodzice i to co się po nich dziedziczy (nie tylko w sensie materialnym), mieszkanie i wszelkie inne nieruchomości.

 

DOM V - OGNISTY, stały

Znak rządzący – LEW

Produktywność biologiczna (dzieci) i psychiczna (twórczość, dążenia, inicjatywa, przedsiębiorczość). Przyjaciele.

 

DOM VI – ZIEMSKI, zmienny

Znak rządzący – PANNA

Praca, praca usłużna, choroby.

Choroby i doświadczenia związane z pielęgnacją i posługą.

 

DOM VII – POWIETRZNY

Znak rządzący – WAGA

Małżeństwo, nasze partnerstwo, małżeństwa, umowy z innymi ale i otwarci wrogowie.

Małżeństwo i wszelkie rodzaje równorzędnej współpracy z innymi ludźmi.

 

DOM VIII - WODNY, stały

Znak rządzący – SKORPION

Śmierć, spadki. Mówi także o partnerze – czym dysponuje.

Śmierć oraz doświadczenia i przeświadczenia z nią związane.

 

DOM IX - OGNISTY, zmienny

Znak rządzący – STRZELEC

Wiara, wyższa edukacja, zagranica, dom prawa, filozofii życiowej.

Podróże umysłowe (rozszerzenie horyzontów światopoglądowych), podróże fizyczne, także dalekie.

 

DOM X – ZIEMSKI, kardynalny

Znak rządzący- KOZIOROŻEC

Cele życiowe, jaką zrobię karierę.

Stanowisko w społeczeństwie, kariera zawodowa, reputacja.

 

DOM XI - POWIETRZNY, stały

Znak rządzący – WODNIK

Przyjaciele, protektorzy i mistrzowie. Dom przyjaciół. Dążenia, plany.

 

DOM XII - WODNY, zmienny

Znak rządzący – RYBY

Dom osamotnienia, wycofania, więzienia, podświadomości, ukrytych lęków. Ukryci (niejawni) wrogowie.

Ograniczenia, utrudnienia i wyrzeczenia z konieczności bądź z wyboru.

Edited by Ismer
uzupełnienie
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Administrator

Poniższe znaczenia domów właściwe są przede wszystkim dla astrologii natalnej, aczkolwiek pewne elementy właściwe astrologii horarnej weszły do kanonu znaczeń natalnych.

Nie należy jednak mylić znaczeń domów używanych wyłącznie na potrzeby astrologii horarnej.

 

Planety dawniej rządzące danym domem podane są wg porządku chaldejskiego.

Starożytna i średniowieczna astrologia rozróżniała władanie planety znakiem od władania domem, stąd władca Barana - Mars nie był regentem domu pierwszego, te zaś planety, które dziś są przyjęte jako władcy domów to jest koncepcja nowożytna, której początek wywodzi się od A. Leo i jego zwolenników, podobnie i teraźniejsze newsy: Eris i Ceres są proponowane na władców znaków Byka i Panny.

 

Dom 1 - ognisty, kardynalny. Znak rządzący: Baran.

Planeta rządząca: współcześnie Mars, dawniej Saturn

Vita - życie; Horoscopus - wschód.

 

Dom ten określa ogólny wygląd zewnętrzny i osobowość, jakie przedstawiamy światu; konstytucje fizyczną, temperament, budowę i wygląd ciała, ogólną konstytucję zdrowotną i stopień odporności.

Dom ten krystalizuje ogół spraw osobistych czyli obejmuje część charakteru pozostającą w związku z wpływem środowiska i wychowania, usposobienie, sposób postępowania i odnoszenia się do świata i ludzi, opisuje ciało /organizm/ wraz z jego wyglądem zewnętrznym, właściwościami, odpornością, wrażliwością, skłonnościami do chorób i ułomnościami.

Zawartość tego domu określa maniery i sposób zachowania, w jaki staramy się sprawić by ludzie nas zauważyli, to jest nasza prezentacja, sposób oznajmiania swojego Ja - pierwsze wrażenie, jakie wywieramy wśród innych ludzi.

Cechy związane ze znakiem Ascendentu są na ogół na pierwszy rzut oka bardziej widoczne niż cechy znaku Słońca i wszelkie inne, Asc. może bardzo wyraźnie zamalować inne cechy i zachowania i można powiedzieć, że jest to "charakter zewnętrzny".

 

Dom 2 - ziemski, stały. Znak rządzący: Byk.

Planeta rządząca: współcześnie Wenus, nowomodnie: Eris, dawniej Jowisz.

Lucrum (zysk), Porta inferna (Dolna Brama, Niższa Brama, Wrota piekieł).

 

Dom 2 opisuje to co posiadamy, dobytek. Dom ten określa wszystko, co odnosi się do spraw finansowych, mienia, stanu posiadania zdobytego samodzielnie. Tu jest to wszystko, co urodzony może zdobyć dzięki własnemu wysiłkowi, korzystając ze swego potencjału fizycznego, intelektualnego - czyli z właściwości, które posiada i które może wykorzystać do zarabiania pieniędzy, pomnażania dóbr.

Dom 2 określa rodzaj, warunki i sposób zarobkowania i jego efekty. Są to źródła, z których czerpiemy zyski oraz stosunek do spraw materialnych, pieniędzy - bo dom 2 ma także odniesienie do skali wartości, jakie one przedstawiają dla urodzonego, to jego postawa wobec pieniędzy, własności; inaczej mówiąc jest to tzw. niższa hierarchia wartości, jaką on wyznaje.

 

Dom 3 - powietrzny, zmienny. Znak rządzący: Bliźnięta.

Planeta rządząca: współcześnie Merkury, dawniej Mars.

Fratres (bracia), Dea (bogini), Dom bóstw.

 

Dom 3 przedstawia krąg środowiskowy: najbliższe otoczenie - rodzeństwo, krewnych, sąsiadów, rówieśników i kolegów i środowisko szkolne oraz komunikację, krótkie podróże, podstawową edukację, . Wpływ tego kręgu na kształtowanie się myśli, zasad, poglądów i charakteru Włh w dzieciństwie i okresie dojrzewania.

Dom 3 dotyczy sfery umysłowości i wszelkich form komunikowania się, w tym słowa pisanego i mówionego rozumianego przede wszystkim jako zdolność do wyrażania swoich myśli, a w sensie pojmowania (uczenia się) potocznie nazywa się to "rozum, z którym Włh przyszedł na świat"; sposób uczenia się - przyswajania wiadomości i doświadczeń.

Dom 3 informuje co kształtowało rozum – czyli kto, co i w jaki sposób wywarło wpływ na kształtowanie pojęć człowieka o otaczającym go świecie i prawach którym ten świat się rządzi. Związek dziecka i młodego człowieka z otoczeniem jest jednym z ważnych wzorców tworzenia jego poglądów i charakteru, ponieważ bierze on przykład z otoczenia, w którym żyje i naśladuje je.

 

Dom 4 - wodny, kardynalny. Znak rządzący: Rak.

Planeta rządząca: współcześnie Księżyc, dawniej Słońce.

Genitor (rodzic, przodek), Dom ojców; Nadir, Imum Coeli - dół / głębia nieba.

 

W tradycji zwany jest "domem ojców" - są to nasze korzenie, dziedzictwo, grunt na którym się wyrasta: rodzice i dom rodzinny jako miejsce kształtowania charakteru, postaw życiowych i tradycji.

Korzenie osobowości, mentalności, stopień więzi z rodziną; dom 4 stanowi matrycę - wzór opieki i poczucia bezpieczeństwa wyniesiony z dzieciństwa, z domu rodzinnego i jest przyczyną reakcji i zachowań Włh w całym jego życiu. Stąd wnioskuje się jaki będzie powielany wzorzec we własnym domu, który człowiek założy i jaki będzie miał stosunek do swojej rodziny, to od tych fundamentów zależy czy i w jaki sposób Włh będzie wyrażał miłość, ufność, otwartość wobec bliskich.

Opisuje osobę ojca, jego wpływ na urodzonego, to co po nim genetycznie dziedziczymy.

 

Dom 5 - ognisty, stały. Znak rządzący: Lew.

Planeta rządząca: współcześnie Słońce, dawniej Wenus.

Nati (dzieci), Bona fortuna - dobre szczęście, Fortuna bona - dobry los.

 

Kreacja biologiczna (dzieci) i psychiczna (twórczość)

Kierunek wyładowania podstawowej energii seksualnej która pobudza przede wszystkim przetrwanie gatunku, a więc seks fizyczny oraz wysublimowana energia w formie dzieł urodzonego.

Dom ten daje wgląd w życie erotyczne urodzonego.

Tu jest miłość "młodzieńcza": ze szczerego serca, nie podlegająca ograniczeniom rozumu, są tu przygody miłosne, romanse, afekty, zauroczenia, zakochania jak też i wielkie miłości oraz więzi nieformalne, pozamałżeńskie, kochankowie i kochanki.

Seks - życie płciowe i jego owoc - dzieci.

Przyjemności, zabawy, rozrywki, gry (w tym hazardowe); dom ten wskazuje na formę, sposób zabawy urodzonego, czy i jak lubi się bawić, a także czy może i umie czerpać przyjemność i zadowolenie z życia oraz ze swej kreatywnej ekspresji.

Dom 5 symbolizuje robienie tego co się lubi, co sprawia przyjemność tak w sensie zabawy jak i w sensie twórczości. Jest to sfera "popisywania się, pokazywania się publiczności", wskazuje w jakim stopniu urodzony może być twórczy i pokazuje, czy i jakie może być jego dzieło.

Informuje także o uzdolnienia pedagogicznych i stosunku do dzieci.

 

Dom 6 - ziemski, zmienny. Znak rządzący: Panna.

Planeta rządząca: współcześnie Merkury, nowomodnie Ceres, dawniej Merkury.

Valetudo (zdrowie) Malus Fortuna - złe szczęście, Fortuna Mala - zły los.

 

To jest dom chorób, który wskazuje na skłonność (podatność) do określonych chorób, na zagrożenia chorobowe.

Dom 6 współcześnie przyporządkowany jest sprawom związanym z pracą i jej warunkami (więc są tu też wszelkie skłonności i możliwości do wykonywania określonych zajęć), sprawom związanym z pielęgnacją i posługą oraz stosunkiem do obowiązków.

Dom 6 symbolizuje to, co musimy robić, to co jest konieczne (nie dobrowolne jak w d. 5)

Niegdyś był to dom sług i niewolników, stąd dziś przyporządkowuje mu się pracę najemną, posługi i usługi. Ale przede wszystkim w horoskopie natalnym jest to dom wskazujący na stan zdrowia urodzonego.

Temat zdrowia obejmuje też takie zagadnienia jak: stosunek do własnego ciała i zdrowia; nawyki zdrowotne w tym sposób odżywiania (dieta), higiena, stosunek do leczenia (w tym do medycyny naturalnej)

Choroby urodzonego mogą wynikać również z własnego zaniedbania, z prowadzonego trybu życia, z warunków pracy lub mogą być wywołane obcą interwencją.

Temat pracy obejmuje również takie zagadnienia jak zdolność do pracy, zagrożenia związane z wykonywaną pracą, pracowitość, obowiązkowość, podporządkowanie się poleceniom; metodyka pracy; zmiany pracy, brak pracy oraz relacje z przełożonymi.

Dawna astrologia określała d. 6 jako dom wszystkich nieprzyjemnych rzeczy które otrzymujemy "od świata"; ogólnych problemów życiowych, "losu wściekłego pociski i strzały", z których główną jest choroba. (W.Lilly).

 

Dom 7 - powietrzny. Znak rządzący: Waga.

Planeta rządząca: współcześnie Wenus, dawniej Księżyc.

Uxor (żona; małżonek) Occasus - zachód, zniknięcie za horyzontem.

 

Zawartość domu 7 to relacje i współpraca z innymi ludźmi - wszelkie wiążące umowy i sojusze z nimi, a więc: małżeństwo, partnerstwo, spółki, kontrakty, partnerzy w interesach. Inaczej mówiąc: jeśli zetknięcie z ludźmi ma charakter formalny i umysłowy to jest to wspólnictwo, jeśli uczuciowy to przyjaźń, partnerstwo (konkubinat) lub małżeństwo. To jest podstawowe znaczenie domu 7 w h. natalnym.

Ponadto odczytuje się stąd jawnych wrogów, tzn. przeciwników - osoby otwarcie występujące przeciw urodzonemu, które - w przeciwieństwie do d. 12 - nie kryją się ze swymi zamiarami, i związane z nimi perypetie, spory, procesy sądowe. Jawnym wrogiem może być także mąż gnębiący w jakiś sposób żonę, albo... żona - jędza.

 

Ważnym wskazaniem 7 jest również to, że jest on dopełnieniem Ascendentu, a więc może wskazywać na takie cechy partnera i na takie doświadczenia, których nam brakuje albo które mamy słabo rozwinięte i które na danym etapie rozwoju naszej duszy są z jakichkolwiek powodów niezbędne by się z nimi zetknąć.

 

Dom 8 - wodny, stały. Znak rządzący: Skorpion.

Planeta rządząca: współcześnie Mars i Pluton, dawniej Saturn.

Mors (śmierć) Porta Superna, Górna Brama, Wyższa Brama, Wrota do nieba, Brama do wyższych wymiarów.

 

Dom śmierci i tego wszystkiego co się wiąże z pojęciem "śmierć", np. spadek, testament, ubezpieczenia, dziedziczenie.

Śmierć fizyczna: dom 8 określa jej rodzaj, warunki (bezpośrednią przyczynę) oraz śmiertelne: choroby, wydarzenia, wypadki, operacje.

Śmierć jako bezpowrotne odejście, opuszczenie; śmierć ego, osobowości, cech niepożądanych, w tym sensie wskazuje coś, z czym trzeba się rozstać - uśmiercić to.

Dom ten wskazuje na to co powinno zostać wydalone i nieprzypadkowo starożytni nazwali dom 8 "Porta Superna" - gdyż jest on bramą do wyższych wymiarów. Nie wejdziesz na wyższy poziom, póki nie rozstaniesz się z tym, co ci przeszkadza w "wejściu do nieba".

Są tu również głębokie doświadczenia; trudne, bolesne, traumatyczne, które mogą powodować przemianę wewnętrzną, bo dom ten jest także symbolem destrukcji i regeneracji, totalnej zmiany, przeistoczenia, transformacji, odrodzenia.

Dom 8 skrywa też głębokie, niewidoczne, tajemne sprawy, takie, które bolą i takie, które się wstydzimy ujawnić lub boimy się, by nie wyszły na wierzch.

Można stąd również odczytać dobra uzyskane od innych, tradycyjnie jest to określane jako "majątek partnera", ale mogą to być dobra każdego rodzaju: wszystko to co ma i co wnosi ktoś inny, a urodzony może z tego korzystać.

Są tu też pożyczki i długi, a w ogóle dziedzina wyrównywania "rachunków finansowych z ludźmi" - wg F. Prengla, jak również rachunków karmicznych.

 

Dom 9 - ognisty, zmienny. Znak rządzący: Strzelec.

Planeta rządząca: współcześnie Jowisz, dawniej również Jowisz.

Pietas (miłość zgodna z powinnością, pobożność) Deus - Bóg, Dom Boga.

 

"Pobożność" niegdyś - dziś oznacza wyższe wartości wyznawane przez urodzonego, jego "wiarę" w nie i siłę tej wiary.

Jest to dom, z którego można odczytać silne i słabe strony natury Włh: jego duchowość - idee, moralność, etykę oraz światopogląd (filozofię życiową), inaczej mówiąc "religię", która określa jego postawy wobec życia, sytuacji i ludzi. Są to poglądy i wartości do których się dochodzi w ciągu całego życia.

Dom 9 wiąże się również z poszerzaniem horyzontów umysłowych i światopoglądowych, wskazuje więc na wyższą edukację, wiedzę, dalekie podróże (każdego rodzaju, np. umysłowe, mentalne, pozafizyczne), kontakty z zagranicą, oraz z tym wszystkim co zbliża do poznawania świata i Boga, a że w domu 9 ma się do czynienia z myśleniem abstrakcyjnym, nie ograniczonym przez ziemski konkret, więc przypisane są tu też np. sny i wizje oraz wszelkie wyobrażenia na temat danego zagadnienia.

Zawarte jest tu także pojęcie prawa, tak moralnego jak ludzkiego, przejawiające się w formach religii oraz władzy i sprawiedliwości ludzkiej. Także wszelkie urzędy i instytucje prawne, państwowe i kościelne.

 

Dom 10 - ziemski, kardynalny. Znak rządzący: Koziorożec.

Planeta rządząca: współcześnie Saturn, dawniej Mars.

Regnum (królestwo, władza) d.10 Zenit, Medium Coeli - środek nieba, góra nieba, szczyt nieba. Dom Chwały, Korona, Buława.

 

Przebieg kariery urodzonego i jego status społeczny.

Szczyt, zakres osiągnięć, to czego można dokonać, do czego dojść w życiu; sukces życiowy, uznanie w związku z wykonywanym zawodem albo osiągniętą pozycją społeczną,

Praca, zawód, rodzaj zawodu, zajęcie które urodzony pragnie (powinien) wykonywać, które niesie mu satysfakcję. Brak możliwości realizowania rodzaju pracy określanej przez d. 10 często jest wewnętrzną tragedią życiową urodzonego.

Pozytywny wpływ i silnie obsadzenie domu wskazują na wybitną karierę, zaszczyty i honory, sławę.

F. Prengel podaje, że d. 10 krystalizuje sprawy pracy zawodowej w określone formy, a więc przede wszystkim wskazuje na rodzaj "głównego" zawodu (przez wykształcenie / przygotowanie zawodowe) i wskazuje bliższe okoliczności jego wykonywania oraz korzyści lub straty z tego wynikające.

Dom 10 pisuje osobę matki, jej wpływ na urodzonego, to co po niej genetycznie dziedziczymy.

 

Dom 11 - powietrzny, stały. Znak rządzący: Wodnik.

Planeta rządząca: współcześnie Saturn i Uran, dawniej Słońce.

Benefacta, benefactaque - dobre rzeczy, dobre sprawy, dobry uczynek; Bonus Demon, Genius Bonus (dobry duch).

 

Dom ten jest zwany domem przyjaciół, a więc tych wszystkich ludzi, którzy mogą w jakiś sposób wesprzeć urodzonego. Są to jego przyjaciele, zwolennicy, dobroczyńcy, opiekunowie, mecenasi, sponsorzy, protektorzy, sprzymierzeńcy a także szczęśliwe, sprzyjające okoliczności życiowe ułatwiające realizację jego nadziei, marzeń i pragnień.

Zawartość domu 11 informuje czy urodzony ma takich przyjaciół czy nie, jak też jacy są jego przyjaciele, wśród jakiej grupy ludzi on ich szuka, czy otrzymuje z ich strony pomoc lub czy raczej powodują trudności w jego życiu i jaką on sam przyjmuje postawę w stosunku do przyjaciół.

W tym domu spotykają się ludzie złączeni jakimiś wspólnymi więzami, może to być organizacja, partia, klub, zrzeszenie, paczka: w każdym razie to świat idei wśród których obraca się urodzony i im hołduje, identyfikuje się z nimi.

Wskazuje też na to co niesie mu poczucie zadowolenia i szczęścia - jest się szczęśliwym gdy obcuje się z tym co niesie radość: mogą to być zainteresowania, hobby np. książki, muzyka, taniec, majsterkowanie, działalność dla innych itd.

Dom 11 jest także domem pasierbów, dzieci adoptowanych, przygarniętych, nieślubnych (uznanych).

 

Dom 12 - wodny, zmienny. Znak rządzący: Ryby.

Planeta rządząca: współcześnie Jowisz i Neptun, dawniej Wenus.

Carcer (więzienie), Malus Demon, Genius Malus (zły duch).

 

Dom 12 to dom gorzkich trosk, nieszczęść, cierpienia, osobistych wrogów, osamotnienia i uwięzienia (izolacja dosłowna lub poczucie wyizolowania ze środowiska).

Są tu wrogowie ukryci (niejawni), donosiciele i ci, którzy kopią dołki pod urodzonym, jak i też można samemu być swoim wrogiem np. na skutek prowadzenia złego życia. Ktoś lub coś niesprzyjającego, ukrytego przed świadomością i oczami urodzonego.

Dom ten opisuje ograniczenia, utrudnienia, wyrzeczenia z konieczności bądź z wyboru, ciężkie choroby, uwłaczające warunki życiowe i wszelkie inne ciężkie, trudne do zniesienia sytuacje życiowe.

Są tu także tajemnice bolesne lub niecne, mętne sprawy, sprawy ukryte, nieokreślone, zamglone, niewiadome, niewyjaśnione, coś o czym się nie wie.

Największe ofiary i największe błędy; z tego domu można odczytać także zdolność czy też skłonność urodzonego do ponoszenia ofiar oraz jego największe błędy życiowe.

 

Silna obsada domu 12 wskazuje na cierpienia moralne i / lub fizyczne, poczucie alienacji, stałą samotność wewnętrzną, choć nieraz maskowaną uśmiechem.

Dobre planety, dobrze postawione, dobrze aspektowane, będące w recepcji, dają siłę i wiarę w zetknięciu z przeciwnościami losu, mogą dać spokój wewnętrzny, człowieka nic nie poruszy, nic nim nie zachwieje, jest w stanie znieść wszelkie przeciwności i/ lub je przezwycięża.

Niekorzystne planety, żle postawione, źle aspektowane wskazują na życie jałowe, poczucie pustki, bezsensu życia, bezsilność, bezskuteczne sprzeciwianie się losowi.

O ile więc nie ma dla planet jakichś szczególnie dobrych okoliczności umożliwiających im inne zachowanie, to w 12 d. działają one z najwyższym trudem i niekorzystnie.

Edited by Ismer
 • Thanks! 5
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
 • Administrator

Max Heindel (1865 - 1919) o domach:

 

12 DOMÓW HOROSKOPU URODZENIA

 

I DOM - ASCENDENT

Objaśnia budowę ciała, warunki rodzinnego domu, kiedy jeszcze człowiek znajduje się pod wpływem tego domu, jak też i ochronną, a więc dotyczy ten dom dzieciństwa, poza tym też mówi on o charakterze osoby urodzonej, z którego niektóre cechy ulegać mogą pewnym modyfikacjom, przez planety i ich rozmieszczenie w horoskopie, jak też przez aspekty do Ascendentu względnie planet znajdujących się w tym domu; usposobienie, natura, praca nad samym sobą, sposoby postępowania i odnoszenia się do innych ludzi, skłonności naszego ciała, zdrowie, ewentualne kalectwa i ułomności; o początkach każdego przedsięwzięcia, czyli o tzw. pierwszym kroku we wszystkim, co podejmowane jest w życiu przez właściciela, czy właścicielkę horoskopu.

 

II DOM

Objaśnia sprawy finansowe, sposoby, rodzaj i warunki samodzielnego zarobkowania; domy, nieruchomości, bogactwo, stan posiadania warunki zdobywania środków materialnych, pieniędzy; straty materialne, ruiny, bankructwa oraz o wyniesieniu się naszej duszy i ducha ponad materialne potrzeby ciała.

 

III DOM

Objaśnia warunki uczenia się, wykształcenia, studia mniej poważne, zawodowe, wykształcenie ogólne i ewentualne przeszkody w tych dziedzinach; wszelkie papiery jak umowy pisemne, korespondencja, prace literackie, wydane pisma, książki i prace drukowane, lektura czytana oraz stosunek zainteresowania się tymi sprawami i rzeczami przez osobę urodzoną; niedalekie podróże, wycieczki, wizyty, podróże lotnicze; związki z rodzeństwem, kuzynostwem, sąsiadami, znajomymi.

 

W tym domu mamy też objaśnienia działalności naszego rozsądku, rozumu, logiki, oraz psychiki i jej reakcji na zjawiska i działania z zewnątrz.

 

IV DOM - NADIR - IMMUM COELI

Objaśnia on: sprawy rodziców, ich charakteru i warunków życia, wpływów ich na urodzonego, cech dziedziczonych po rodzicach, warunków bytu pod koniec życia; własne domy, pola, kopalnie, dobra związana z ziemią, a więc i grobu, miejsca pochowania ciała - stąd nazwa arabska Nadir - grób, albo dół Nieba; fizyczne osoby bliższej rodziny, głównie ojciec, podczas gdy matka ma swoje dane w X domu; dom rodzinny w młodości i dom własny w okresie samodzielnego życia, ogólnie też miejscowość i okolica urodzenia, warunki w starości, oraz objaśnia sprawy, które dokonują się o północy; dom ojca, jego charakteru i warunków życia; ojczyzna i stosunek urodzonego do kraju urodzenia, gotowość do poświęceń na rzecz kraju; spadki, dziedzictwa po rodzicach; natura - otrzymana w drodze dziedziczności po rodzinie, krewnych. KARMA po poprzednim bycie na ziemi. Ojciec w życiu osoby urodzonej i jego wpływ.

 

V DOM

Objaśnia miłość fizyczną, flirty, dzieci, ich liczbę i płeć, jakość szkół, zakładów naukowych, książek i pism czytanych, lektury, sportów, gier, zakładów, hazardu ewentualnie zabaw, przyjemności, rozrywek, spekulacyjnych przedsięwzięć i ryzykownych; plany i projekty w życiu i ich realizacja, emocje; stosunki płciowe, a w horoskopie żeńskim ciąże, ich przebieg i zakończenie; związki z osobami młodszymi w latach życia od osoby urodzonej i ich stosunki w szkołach, zakładach naukowych, do których osoba urodzona uczęszczała.

 

Według tradycji tym domem rządzi i jego sprawami bogini szczęścia zwana TYCHE.

 

VI DOM

Dom ten objaśnia choroby, nasze zdrowie, pomocników w życiu i pracy, podwładnych, współpracujących z nami, warunków pracy, skłonności i możliwości wykonywania określonych czynności, czyli zawodu; osoby związane z naszą, pracą, czyli charakter przełożonych, podwładnych, sług; choroby związane z wykonywanym zawodem lub w wyniku wykonywanej pracy z powodu zaniedbania środków ochrony organizmu, następnie ten dom objaśnia, jaki jest charakter i stosunek do osoby urodzonej takich osób, jak teścia, ciotki albo inaczej wujenki, wuja, stryja.

 

VII DOM - DESCENDENT

Dotyczy on małżeństwa, spraw zewnętrznych, publicznych, spółek, przeciwników w procesach występujących i życiu - otwarcie, jawnie, rywali w życiu. W tym domu krystalizują się sprawy zewnętrznego życia, z którymi człowiek ma związek i tu zetknięcia z ludźmi odbywają się w dziedzinie formalnej i umysłowej, przez interesy spółki, a jak obejmuje takie zetknięcie przynajmniej uczucie - pojawia się przyjaźń, a przy związku fizycznym - mamy tu legalne małżeństwo; charakter naszych przyjaciół, jawnych przeciwników i wrogów, żony w męskim horoskopie, męża w żeńskim; stosunek dziadka po ojcu, a babki po matce, do osoby urodzonej.

 

VIII DOM

Dotyczy on naszej śmierci fizycznej, spadków, dziedzictw, zapisów, prezentów, posagów, pieniędzy po małżonku, względnie w męskim horoskopie po żonie; uzdolnienia do nauk ezoterycznych, okultystycznych; posiadanie i zakres działania ukrytych sił u urodzonej osoby jak np. magia, hipnotyzm, magnetyzm - posiadane; sprawy finansowe od nas niezależne i niezależne też od naszych osobistych wysiłków, jak darowizny, ale też i nasze długi i zobowiązania, zdolność regulowania rachunków finansowych z ludźmi, czy instytucjami; rodzaj, przyczyny śmierci, nasz stosunek do niej, termin śmierci oraz choroby śmiertelne, czy też wypadki zagrażające śmiercią ciała fizycznego; wszelkie zainteresowania i studia w zakresie tajemnic człowieka i przyrody, co częściowo rozprzestrzenia się i na takie domy jak II oraz XII. Finanse żony w męskim horoskopie, a męża w horoskopie żeńskim, jak też operowanie nimi przez te osoby, przy wspólnym życiu; korzyści w wyniku śmierci osób z otoczenia, krewnych oraz znajomych.

 

IX DOM

Dotyczy on naszego związku i stosunku do religii, ateizmu, spraw duchowych, pracy wyobraźni, intelektu, zasięgu wyobraźni, znaczenia snów, filozofii, podróży dalekich na tereny zagraniczne i związków z zagranicą, osobami przebywającymi na terenie obcym, zagranicznym stosunek nasz do prawa, sądu, wyższych studiów uniwersyteckich oraz kontaktów z osobami mającymi związek z tymi dziedzinami; podróże morskie, okrętami, specjalnego wykształcenia zawodowego (mistrzostwo), podróże zagraniczne, pobyty poza granicami miejsca urodzenia, związki z obcokrajowcami, cudzoziemcami; prawo ludzkie i moralne, przejawiające się w religii, sprawiedliwości, sądownictwo, władzy państwowej; wszelkie urzędy i instytucje prawne, państwowe, kościelne; wizje, przeczucia oraz związki i charakter osób takich, jak szwagierka, szwagier; światopogląd osoby urodzonej i korzyści z odbytych podróży, oraz zakres wiedzy nabytej z doświadczeń życiowych.

 

X DOM

Dotyczy on wpływów rodziców, tak jak IV dom, tylko te wpływy silniej przejawiają się na życie zewnętrzne, oraz silniej przejawiają się tu wpływy matki; sława, społeczne stanowiska, zawód, urzędy i godności osiągane w toku życia; stosunek przełożonych, kierowników i nasze przełożeństwo nad innymi; nasza praca zawodowa ulega w tym toku krystalizacji w określone formy; zawody wykonywane i korzyści z nich płynące, oraz towarzyszące im okoliczności, względnie też straty przez zawody wykonywane; niektórzy nazywają ten dom Domem królewskim, ponieważ odczytujemy z tego domu, jaką posiadamy własną moc do dyspozycji; sprawy związane z matką, jej charakterem i życiem; sprawy związane z ojcem małżonka, względnie małżonki w horoskopie męskim.

 

Opinia, nasze wzloty i upadki, nagrody i straty, zaszczyty i poniżenia w życiu zewnętrznym.

 

XI DOM

Dotyczy on przyjaciół, kolegów, koleżanek, dobroczyńców i dobrodziei w naszym życiu występujących; protektorzy, pasierbowie, pasierbice; nasze życzenia i nadzieja; nasze projekty i plany realizowane i stosunek do nich otoczenia zewnętrznego; przyjaźnie, współżycia towarzyskie, ilość przyjaciół i ich charakter i wpływy na nasze życie. Dom ten objaśnia po prostu ile będzie dni słonecznych w życiu osoby urodzonej.

 

XII DOM

Ten dom dotyczy i objaśnia nasze pobyty w lecznicach, w szpitalach, sanatoriach, naszego uwięzienia, niewoli; obawa, plotkarstwo, zmartwienia, ograniczenia w życiu; działanie ukrytych wrogów i przeciwników; przeszkody w przedsięwzięciach i życiu oraz ich przyczyny; choroby i niebezpieczeństwa, wypadki z zewnątrz i często niezależne od naszej woli i świadomości, jak też postępowania; choroby epidemiczne, wypadki; przyczyny izolowania od społeczeństwa, jak choroby, uwięzienia, niewola tu mają swe wyjaśnienie; praca w laboratoriach, fabrykach, klasztorach, na poczcie, kolei, w sensie ujemnym w szpitalach, więzieniach; straty przez kradzieże i wypadki; stosunek i wpływ teściowej, a także babki po ojcu; stosunek mężów u córek, a żon u synów do osoby urodzonej jak chodzi o materialne sprawy tych osób - zazębiające się o życie osoby urodzonej.

 

źródło: stare notatki, znalezione w necie i zapisane na moim kompie; bez zmian i upiększeń xd

 • Thanks! 5
Link to comment
Share on other sites

 • Ismer changed the title to DOMY horoskopowe - opis

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...